Äidin hyvinvointi ja palautuminen

Äidin hyvinvointi ja palautuminen

Äidin keho ja mie­li ovat ras­kau­den ajan ja sen jäl­keen todel­li­ses­sa myl­ler­ryk­ses­sä. Hyvin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­nen ja palau­tu­mi­nen vaa­ti­vat aikaa. Kehon toi­pu­mi­nen yhdes­tä elä­män isoim­mis­ta asiois­ta, syn­ny­tyk­ses­tä, vaa­tii aina aikaa. Jokai­sen nai­sen ras­kaus ja syn­ny­tys on yksi­löl­li­nen, sik­si myös palau­tu­mi­nen on yksi­löl­lis­tä. Palau­tu­mi­nen voi vie­dä viik­ko­ja, kuu­kausia tai jopa vuo­den ennen kuin äidis­tä tun­tuu, että keho on palau­tu­nut täysin.

Jokai­nen nai­nen on kehon­sa paras asian­tun­ti­ja ja onkin tär­ke­ää luot­taa omiin kehon vies­tei­hin. Oman kehon kuu­le­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin opet­te­lua. Lii­kun­nal­la ja ravin­nol­la on suu­ri mer­ki­tys kehon palau­tu­mi­ses­sa. Koko­nai­suu­den ammat­ti­lai­set aut­ta­vat äitiä voi­maan hyvin ja palau­tu­maan omas­sa tah­dis­sa oikein ottein.

KÄTI­LÖN KOTI­KÄYN­TI 59e/h (alv 0%)

Koko­nai­suus tar­jo­aa per­heil­le mah­dol­li­suu­den käti­lön koti­käyn­tiin. Voit kes­kus­tel­la sinua askar­rut­ta­vis­ta asiois­ta, saa­da ohjaus­ta sinun ja per­hee­si toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan. Jos asut kau­em­pa­na voit tar­vit­taes­sa ottaa yhteyt­tä etä­pal­ve­lun kaut­ta verkossa.

 

Kätilön kotikäynteihin ja valmennuksiin kysy vapaita aikoja ja tarkempia tietoja:

 

Tii­na Murdoch

0456341449

tiina@kokonaisuus.fi

 

Eeva Toi­vo­nen

0401403255

eeva@kokonaisuus.fi