Vyöhyketerapia

Vyöhyketerapia

Kun äidil­lä on tun­ne ras­kau­den aika­na sii­tä, että hän pys­tyy itse vai­kut­ta­maan omaan ja vau­van hyvin­voin­tiin vai­kut­ta­viin teki­jöi­hin syn­ny­tyk­ses­sä, lisää se äidin levol­li­suut­ta. On usei­ta eri­lai­sia kei­no­ja edis­tää äidin ren­tou­tu­mis­ta. Vyö­hy­ke­te­ra­pian, aku­pai­nan­nan ja hen­gi­tys­har­joit­tei­den avul­la äiti voi vähen­tää kehon jän­nit­ty­nei­syyt­tä, kipu­ti­lo­ja ja vai­kut­taa näin myön­tei­ses­ti syn­ny­tyk­sen kul­kuun, vau­van hyvin­voin­tiin ja syn­ny­tyk­ses­tä palau­tu­mi­seen. Hyvin hoi­de­tul­la ras­kausa­jal­la ja syn­ny­tyk­sel­lä on tut­ki­tus­ti myön­tei­nen vai­ku­tus äidin ja vau­van väli­sel­le vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teel­le sekä hyvinvoinnille.

Eevan ammat­ti­tai­toi­sis­ta käsis­tä on moni äiti ja vau­va saa­nut arkeen apua, ren­tout­ta ja hel­po­tus­ta. Tätä Eevan tai­do­kas­ta ja hyvin­voin­tia run­saas­ti lisää­vää pal­ve­lua Koko­nai­suus tar­jo­aa tilauk­ses­ta ja eril­lis­ten kurs­sien myö­tä.  Tavoit­tee­na hyvin­voin­ti ja elämänilo.

Vyö­hy­ke­te­ra­pian avul­la pois­te­taan eri­lai­sia jän­ni­tyk­siä ja tukok­sia eli­mis­tös­tä. Aute­taan kehoa paran­ta­maan itse itse­ään. Pyr­ki­myk­se­nä saa­da ren­tou­tu­nut olo­ti­la. Vyö­hy­ke­te­ra­pia vai­kut­taa eli­mis­töön imu­nes­teen-, veren­kier­ron, ener­gia­kier­ron sekä her­mos­ton kautta.

Vyö­hy­ke­te­ra­pi­aa voi­daan teh­dä koko ras­kau­den ajan, syn­ny­tyk­seen val­mis­tau­tuen ja syn­ny­tyk­sen käyn­nis­ty­mis­tä sti­mu­loi­den. Ren­tout­ta­va hem­mot­te­lu­het­ki äidil­le syn­ny­tyk­sen jäl­keen on upea elä­mä­ni­loa tuo­va lisä arkeen.

”Minul­le on sydä­me­na­sia ihmi­sen koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti. Palan halus­ta aut­taa mui­ta. Omien vai­vo­jen kaut­ta tutus­tuin ihmi­seen koko­nai­suu­te­na. Hen­ki­lö­koh­tai­set koke­muk­set vyö­hy­ke­te­ra­pian tehos­ta on saa­nut minut entis­tä vakuut­tu­neem­mak­si sii­tä, että haluan tuo­da hel­po­tus­ta myös mui­den ihmis­ten arkeen ja elä­mään. Se pal­kit­see niin pal­jon, kun näen kuin­ka äiti ja vau­va saa­vat hel­po­tus­ta. Tämä on kon­kreet­tis­ta käsityötä.”

Eeva

Asiakkailta

”Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti. Isol­la sydä­mel­lä, osaa­vin käsin teet työ­tä­si. Vie­lä kun palk­ka­na tyy­ty­väi­nen vau­va, niin en voi kuin ihme­tel­lä ja olla kiitollinen.”

”Pal­ve­lun­tuot­ta­ja tie­tää mitä tekee! Moni­puo­li­set ja koko­nais­val­tai­set hoi­dot, jot­ka todel­la edis­tä­vät hyvin­voin­tia. Suo­sit­te­len. Vau­van olo ja elo sekä äidin sydän läm­pi­mäs­ti kiit­tä­vät, kii­tos Eeva <3 ”

 ”Aivan iha­na paik­ka ja laa­du­kas­ta hoi­toa. Kävim­me 4kk tyt­tö­ni kans­sa Elän kos­ke­tuk­ses­ta-vyö­hy­ke­te­ra­pia opas­tuk­ses­sa. Sel­ke­ää ope­tus­ta ja ohjaus­ta, ennen kaik­kea lap­sen tah­ti­ses­ti. Ei voi kuin kehua!”