Valmennus / Kurssit

Valmennus

Koko­nai­suu­den ammat­ti­lai­set tar­joa­vat sinul­le val­men­nus­pal­ve­lui­ta, joi­den avul­la voit ottaa yhä van­kem­pia aske­lia koh­ti koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia. Kos­ka sinä olet elä­män tär­kein hen­ki­lö vau­val­le­si ja itsellesi.

Ras­kau­den aika­na äidil­le on hyvä luo­da tun­ne, että voit vai­kut­taa omaan ja vau­va­si hyvin­voin­tiin. Hyvin­voin­nin myö­tä voit myös vai­kut­taa tule­vaan syn­ny­tyk­seen. Tur­val­li­suut­ta ja luot­ta­mus­ta lisää hyvä tie­don­saan­ti. Onnis­tu­nees­sa syn­ny­tys­ko­ke­muk­ses­sa onkin tär­ke­ää, että löy­dät itsel­le­si juu­ri sopi­van syn­ny­tys­ta­van. Koko­nai­suu­den käti­löt ovat täs­sä apunasi.

Val­men­tau­tu­mal­la voi lisä­tä luot­ta­muk­sen, tur­val­li­suu­den ja hal­lin­nan tun­net­ta. Par­haim­mil­laan val­men­tau­tu­mi­nen tukee itse­luot­ta­mus­ta­si ja voi­ma­va­ro­ja­si sekä aut­taa sinua koh­taa­maan syn­ny­tyk­seen liit­ty­viä yllät­tä­viä­kin tapah­tu­mia. Syn­ny­tyk­sen kul­kua ei voi suun­ni­tel­la, mut­ta voit sii­hen val­mis­tau­tua ja saa­da tietoa.

Synnytysvalmennukset

Syn­ny­tys­val­men­nus SYLI

Jär­jes­te­tään täl­lä het­kel­lä yksilövalmennuksina

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le mukaan tiina@kokonaisuus.fi tai 0456341449

Lisä­tie­to­ja kurs­sis­ta:
Kurs­sin hin­ta 160€ (sis. isä/tukihenkilö)

Kurs­si­paik­ka: Kop­pa­lan­kaa­ri 22, Palokka

Gua Sha-akupainanta vyöhyketerapia

Ilmoit­tau­du kur­sil­le mukaan eeva@kokonaisuus.fi tai 040 140 3255

Liike synnytyksessä

Jär­jes­te­tään täl­lä het­kel­lä yksilövalmennuksina

Ilmoit­tau­du kur­sil­le mukaan tiina@kokonaisuus.fi tai 0456341449

Hin­ta:
89€
 /henkilö
119€ /tukihenkilön kanssa

Vyöhyketerapia

Vauvahierontakurssi

Seu­raa­van kurs­sin ajankohta 

29.9. sekä 6.10 klo 10-11.30

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le mukaan eeva@kokonaisuus.fi

tai 040 140 3255

Hin­ta:
50€

Äiti & vauva
hemmottelu päivä

Tule yhdes­sä vau­van kans­sa synnytyksen/syntymän jäl­kei­seen palaut­ta­vaan hoi­toon vyö­hy­ke­te­ra­pian, hie­ron­nan, gua shan ja aku­punk­tion keinoin.

Kätilö/ Reflek­so­lo­gi Eeva tekee vau­val­le hoi­don ja Anne Var­tiai­nen Refleksologi/ Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja antaa äidil­le ren­tout­ta­van ja avaa­van käsit­te­lyn. Äiti saa halu­tes­saan ren­tout­ta­van jal­ka­kyl­vyn ja hoi­to­jen päät­teek­si läm­min­tä tee­tä sekä elin­voi­mai­sen terveysjuoman.

Äidin ja vau­van hoi­to yhteen­sä vain 50€

Paik­ko­ja rajoitetusti

Hoi­toa­jat, 1h / Äiti & Vauva

Ilmoit­tau­du mukaan:
eeva@kokonaisuus.fi

 

Taaperon hemmotteluhetki

Ilmoit­tau­du kur­sil­le mukaan eeva@kokonaisuus.fi tai 040 140 3255

Äitiysliikuntapalvelut 

Korsetti kuntoon (erkauman kuntoutus)

Ilmoit­tau­du kur­sil­le mukaan tiina@kokonaisuus.fi tai 0456341449

Voimaharjoittelu ja liikunta raskausaikana 

Ener­gi­nen ras­kaus- vah­va, toi­mi­va keho synnytykseen!

Jär­jes­te­tään täl­lä het­kel­lä yksilövalmennuksena !

Ilmoit­tau­du kur­sil­le mukaan tiina@kokonaisuus.fi tai 0456341449

Äidit treenaa  (kuntosali workshop)

Jär­jes­te­tään täl­lä het­kel­lä yksilövalmennuksena

Ilmoit­tau­du kur­sil­le mukaan tiina@kokonaisuus.fi tai 0456341449

Hyvinvointivalmennus
(personal training)

Kysy vapai­ta val­men­nus­paik­ko­ja tiina@kokonaisuus.fi tai 0456341449

Personal training

Kysy vapai­ta ohjausai­ko­ja tiina@kokonaisuus.fi tai 0456341449

Palaudu ja vahvistu- synnytyksen jälkeen

Seu­raa­vat kurs­si ajankohdat

Jär­jes­te­tään täl­lä het­kel­lä yksilövalmennuksena !

Ilmoit­tau­du kur­sil­le mukaan tiina@kokonaisuus.fi tai 0456341449

Asiakkailta

Kii­tos mah­ta­vas­ta kurs­sis­ta pal­jon tuli uut­ta tie­toa ja van­han ker­taus ei ole kos­kaan pahit­teek­si. Kurs­si sopii hyvin ensi­syn­nyt­tä­jil­le sekä uudel­leen syn­nyt­tä­jil­le. Sain hyviä vink­ke­jä asen­toi­hin, joil­la lie­vit­tää kipua ja miten ede­saut­taa vau­van mat­kaa koh­ti syn­ty­mää. Koin että kurs­sil­la oli ren­tout­ta­va vai­ku­tus, sil­lä het­kel­lä mut­ta myös syn­ny­tys­tä aja­tel­len. Aikaa tun­tui ole­van hie­man lii­an vähän, jäin janoa­maan tie­toa lisää.”

Uudel­leen­syn­nyt­tä­jä

Works­ho­pis­ta sai tosi pal­jon sel­lais­ta tie­toa, mis­tä en ollut kos­kaan kuul­lut­kaan ja edes osan­nut aja­tel­la. Esi­mer­kik­si mil­lai­nen lan­tio oikeas­ti edes on ja miten se esim. sul­keu­tuu, jos pon­nis­taa makuu­asen­nos­sa. Val­men­nuk­sen myö­tä sain luot­ta­mus­ta tule­vaan syn­ny­tyk­see­ni. Nyt tie­dän, mit­kä liik­keet ja asen­not hel­pot­ta­vat vau­van asen­toa syn­ny­tys­ka­na­vas­sa ja myös las­keu­tu­mi­ses­sa. Myös lan­tion­poh­jaan liit­ty­vät asiat tun­tui­vat tär­keil­tä tie­tää. Kurs­sil­la oli hyvä tun­nel­ma ja sitä­hän oli­si voi­nut jat­kaa vie­lä vaik­ka mon­ta tun­tia. Olet­te Iha­nia! Suo­sit­te­len ehdot­to­mas­ti myös muille!”

Val­men­nus oli todel­la hyö­dyl­li­nen ja miel­tä ren­tout­ta­va. Sain val­men­nuk­ses­ta var­mem­man ja tur­val­li­sem­man olon syn­nyt­tää. Ensi­syn­nyt­tä­jä­nä lähes kaik­ki oli uut­ta, opin todel­la pal­jon ja eri­tyi­ses­ti käy­tän­nön har­joit­teet oli­vat mah­ta­via. Mie­hes­tä kiin­nos­ta­vin­ta oli yksi­tyis­koh­tai­nen ope­tus lan­tion raken­tees­ta ja liik­keen vai­ku­tuk­ses­ta raken­tei­siin sekä miten hän voi olla avuk­si. Val­men­nus oli roh­kai­se­vaa ja kaik­keen sai vas­tauk­sen. Ennen val­men­nus­ta en juu­ri halun­nut aja­tel­la syn­ny­tys­tä tai puhua sii­tä, tun­teet oli­vat pelon sekai­set. Nyt odo­tan syn­ny­tys­tä innol­la ja mies myös. Koke­mus ja ammat­ti­tai­to näkyy! Suo­si­tel­len ehdot­to­mas­ti myös muille.”

Ensi­syn­nyt­tä­jä

Kii­tos todel­la antoi­sas­ta, mie­len­kiin­toi­ses­ta ja tär­keäs­tä works­ho­pis­ta! Itse osal­lis­tuin ystä­vä­ni tuek­si ja myös­kin itseä­ni var­ten saa­den työ­hö­ni odot­ta­vien paris­sa pal­jon aut­ta­via neu­vo­ja. Eri­tyi­ses­ti pidin havain­nol­lis­te­tus­ta lan­tion ana­to­mian osios­ta ja sen alu­een ren­tou­den koros­ta­mi­ses­ta! Todel­la pal­jon kii­tos­ta myös neu­vois­ta ja asennoista/liikkeistä syn­ny­tyk­seen. Ehdot­to­mas­ti suo­sit­te­len näi­den nais­ten works­hop­pe­ja ja kurs­se­ja jokai­sel­le odot­ta­jal­le tai ras­kaut­ta suun­nit­te­le­val­le! Kiitos.”

Tuki­hen­ki­lö