Yritys

Syk­syl­lä 2017 perus­tet­tu Koko­nai­suus on hyvin­voin­tiin kes­kit­ty­vä val­men­nus­yri­tys, joka tar­jo­aa ammat­ti­mai­sia käti­lö-, lii­kun­ta- ja ravin­to­val­men­nus­pal­ve­lui­ta. Koko­nai­suu­den asiak­kaat koos­tu­vat ras­kaut­ta toi­vo­vis­ta, ras­kaa­na ole­vis­ta ja syn­nyt­tä­neis­tä nai­sis­ta sekä hei­dän perheistään.

Yri­tyk­sen tavoit­tee­na on aut­taa per­hei­tä voi­maan parem­min ja toi­mia kans­sa­kul­ki­ja­na äideil­le sekä per­heil­le elä­män­kaa­ren eri vai­heis­sa. Toi­min­nan läh­tö­koh­ta­na on asiak­kaan toi­veet, tar­peet ja voi­ma­va­rat. Koko­nai­suus on täyn­nä ammat­ti­tai­toa, osaa­mis­ta, koke­mus­ta sekä vii­mei­sin­tä tut­ki­mus­tie­toa, jota hyö­dyn­ne­tään pal­ve­lu­ja tarjottaessa.

Koko­nai­suus on Sinul­le, joka haluat huo­leh­tia elä­män­ta­vois­ta­si, voi­da koko­nais­val­tai­ses­ti hyvin ja ennen kaik­kea elää sinul­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä elämää.

Rak­kau­des­ta käti­lön työ­hön, hyvin­voin­tiin ja lii­kun­taan syn­tyi yri­tys nimel­tään Kokonaisuus.

Keitä me olemme?

Tiina Murdoch

Nel­jän lap­sen äiti­nä Tii­na tie­tää, kuin­ka elä­män­kaa­ren eri vai­heet aset­ta­vat haas­tei­ta fik­suun ravit­se­muk­seen, lii­kun­taan ja lepoon. Tii­na onkin pereh­ty­nyt muun muas­sa sii­hen, kuin­ka elä­män­ta­vat, unen laa­tu, stres­si, ravit­se­mus, lii­kun­ta ja ympä­ris­tö vai­kut­ta­vat suo­ri­tus­ky­kyym­me ja koke­maam­me terveyteen.

Koko­nai­suu­den Tii­nal­le tär­kein­tä on aito halu aut­taa ja antaa hyvää. Posi­tii­vi­suus, ener­gi­syys ja koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti oman kehon ehdoin koros­tu­vat nai­sen toi­min­nas­sa. Hän halu­aa innos­taa, kan­nus­taa ja tuo­da hyvin­voin­tia asiak­kail­leen. Hän lupaa olla myös tuke­na huo­noim­pi­na het­ki­nä ja kan­nus­taa eteenpäin.

Koulutukseni

Käti­lön koulutus

Käti­lö, ylem­pi AMK, Mas­ter’s degree Pro­gram­me in Health Pro­mo­tion 2021

Käti­lö ja sai­raan­hoi­ta­ja, Hoi­to­työn kou­lu­tus­oh­jel­ma AMK 2007

Ime­ty­soh­jaa­ja, WHO 2007

Vyö­hy­ke­te­ra­pia, AMK 2007

Reflek­so­lo­gia ja aku­punk­tio-opin­not käti­löl­le, Käti­lö­opis­to 2011

Lii­kun­ta-alan koulutus

Per­so­nal trai­ner, PTA-Aka­te­mia 2018

Pai­non­nos­to-ohjaa­ja kou­lu­tus I-taso, 2018

Ravit­se­mus ja lii­kun­ta, Jyväs­ky­län avoin yli­opis­to, 2016

Urhei­lu­ra­vit­se­mus, Itä-Suo­men avoin yli­opis­to, 2018

Täl­lä het­kel­lä opiskelen

Amma­til­li­nen opet­ta­ja­kor­kea­kou­lu (AOK)

045 634 1449

tiina@kokonaisuus.fi

Eeva Tiinasta:

”Tii­na on todel­la mää­rä­tie­toi­nen, vah­va ja perik­sian­ta­ma­ton ilmes­tys. Tii­nas­ta huo­kuu pala­va halu aut­taa ihmis­tä. Ei mene raha edel­lä vaan halu­aa oikeas­ti antaa ihmi­sel­le sen avun, mitä ihmi­nen on men­nyt hake­maan­kin. Aito välit­tä­vä ja inspiroiva.”

Eeva Toivonen

Elä­mä­ni­loa ja hyvin­voin­tia suu­rel­la sydä­mel­lä vuo­si­kausia tar­jon­nut Eeva on todel­li­nen asian­tun­ti­ja, mitä tulee vyö­hy­ke­te­ra­pi­aan, vau­va­hie­ron­taan, syn­ny­tys­tä val­mis­te­le­viin ja käyn­nis­tä­viin hoi­toi­hin sekä aku­punk­tioon. Eevan ammat­ti­tai­toi­ses­sa ottees­sa hoi­tu­vat myös lan­tion tasa­pai­no­tus ja Gua Sha-hoidot.

Tämä kes­ki­suo­ma­lai­nen nai­nen toi­mii myös Hyvin­kääl­lä syn­ny­tys­sai­raa­las­sa kätilönä.

 

Koulutukseni

Käti­lö, Sai­raan­hoi­ta­ja AMK 2005

Ime­ty­soh­jaa­ja WHO

Ryh­mä­lii­kun­taoh­jauk­set + Odot­ta­vien äitien ryh­mä­lii­kun­ta, Vau­va- ja Taa­pe­ro­jum­pat TiVo­Li ad 2010

Vyöhyketerapiaopinnot/Refleksologia, Medi­ka­no­va, 2010

Funk­tio­naa­li­sen lää­ke­tie­teen opin­not 2015-2017

Vau­va­hie­ron­nan ohjaajakoulutus/Vauvahieronnan ohjaa­ja­kou­lut­ta­ja 2015

Aku­punk­tio­hoi­dot ras­kausai­ka­na ja las­ta toi­vo­val­le 2015

Homeo­pa­tian kotiap­teek­ki­kurs­sit (Kou­lut­ta­ja­na Homeo­paat­ti Päi­vi Mustajärvi)

Rei­ki, Gua Sha, Imu­kup­pi­hie­ron­ta, Vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti­nen raskaushieronta

Hyp­no­syn­ny­tys­val­men­ta­ja 2017

Jär­jes­töt: Kes­ki-Suo­men käti­löyh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäsen (rei­lu 10 vuo­den ajan) ja Suo­men Käti­lö­lii­ton hal­li­tuk­sen vara­jä­sen kah­den (2) vuo­den ajan.

Tiina Eevasta:

”Eeva on maa­il­man hyvä­sy­dä­mi­sin ja aurin­koi­sin ihmi­nen, joka tekee työ­tä aidol­la rak­kau­del­la ja todel­la koko­nais­val­tai­ses­ti. Eeva on monio­saa­ja ja vaik­ka kilo­met­re­jä työ­elä­mäs­sä on jo koh­ta­lai­sen kivas­ti, hän kehit­tää itse­ään koko ajan eteen­päin ja aut­taa kehit­tä­mään myös mui­ta. Eeva paran­taa äitien hyvin­voin­tia val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja koh­taa jokai­sen ainut­laa­tui­se­na. Hän saa tun­te­maan jokai­sen olon tärkeäksi.”