Yhteistyökumppanit

Alive Training & Therapy muurame

Kun­to­kes­kus jokai­sel­le. Ala­ker­ras­tam­me löy­tyy Las­ten Maa­il­ma, jon­ne per­heen pie­net voi vie­dä lii­kun­nal­li­seen hoi­toon oman tree­nin ajak­si. Tors­tai aamu­päi­vi­sin Tii­na vetää äiti-vau­va-jump­paa. Mei­dän kat­ta­va ryh­mä­lii­kun­ta ja kun­to­sa­lin moni­puo­li­nen lai­te­kan­ta takaa­vat sen, että jokai­sel­le löy­tyy jotain.

Fysioterapeutti Annakaisa Hinkkanen

Koko­nai­suus tekee yhteis­työ­tä koke­neen äitiys- ja lan­tion­poh­jan fysio­te­ra­pi­aan eri­kois­tu­neen Anna­kai­sa Hink­ka­sen kans­sa. Aurin­koi­sen Anna­kai­san tapaat myös syn­ny­tys­val­men­nuk­sis­sam­me. Yhte­ne­väi­nen into­hi­mom­me on aut­taa nai­sia voi­maan parem­min ja haluam­me huo­mioi­da työs­säm­me koko­nai­suu­den. Jokai­sel­la nai­sel­la ja äidil­lä on oikeus voi­da hyvin. Ras­kaa­na ole­van, syn­nyt­tä­neen nai­sen ei tar­vit­se jää­dä poh­ti­maan kehos­saan tapah­tu­via muu­tok­sia yksin. Ras­kaus tuo tul­les­saan suu­ria muu­tok­sia nai­sen kehon toi­min­taan ja usein eri­lai­sia vai­vo­ja ja kipu­ti­lo­ja, joi­ta voi­daan fysio­te­ra­pian kei­noin hel­pot­taa. Ras­kaus ja syn­ny­tys siis ei ole suin­kaan ainoa edel­ly­tys tul­la Anna­kai­san vas­taa­no­tol­le. Hän aut­taa van­kal­la ammat­ti­tai­dol­laan kaik­kia lan­tion­poh­jaon­gel­mis­ta kär­si­viä kuten nuo­ria ja hyvä­kun­toi­sia urhei­li­joi­ta, jol­loin ongel­ma­na on usein lihas­ten yliak­tii­vi­suus sekä kireys.

Tuomo Pieti

Kihy- Kli­ni­kan Tuo­mo Pie­ti on ras­kau­teen liit­ty­viin lan­tio­pe­räi­siin häi­riöi­hin jat­ko­kou­lut­tau­tu­nut Kiroprak­tik­ko ja fysio­te­ra­peut­ti. 

Ammat­ti­tai­toi­sen kiroprak­ti­kon suo­rit­ta­ma ras­kausa­jan arvioin­ti ja hoi­to on tur­val­lis­ta ja teho­kas hoi­to­kei­no ylei­siin tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön vai­voi­hin. Tuo­mo hyö­dyn­tää vas­taa­no­tol­laan lukui­sia eri hoi­to­me­ne­tel­miä, tek­nii­koi­ta yksi­lön tar­pei­den mukaan. Hoi­to­me­ne­tel­mät ovat tur­val­li­sia niin äidil­le kuin sikiöl­le sil­lä oikeat tek­nii­kat ja hoi­to­ta­vat takaa­vat ettei vat­saon­te­loon pää­se syn­ty­mään yli­mää­räis­tä pai­net­ta. Ras­kau­den aikai­nen hyvä kehol­li­nen tasa­pai­no ede­saut­taa aktii­vi­seen ja suju­vaan syn­ny­tyk­seen. Myös ras­kau­den aikai­siin ja jäl­kei­siin lan­tio­pe­rä­siin kipui­hin sekä ennal­taeh­käi­syyn tämä on teho­kas hoi­to­muo­to. 

Koko­nai­suu­den asiak­kaat saa­vat ensim­mäi­ses­tä hoi­to­käyn­nis­tä -15 % alen­nuk­sen. Vara­tes­sa­si hoi­toa kir­joi­ta vies­ti­kent­tään: kokonaisuus

Kat­so lisää https://kiropraktikkopieti.com/

LiuLii - Photo and Story

Ikuis­tan elä­mä­si het­ket. Olen toi­mit­ta­ja-valo­ku­vaa­ja, jol­le valo­ku­vaa­mi­nen on ollut vuo­si­kym­me­niä mie­lui­nen har­ras­tus. Vuo­den 2018 aika­na tein har­ras­tuk­ses­ta työn ja sain valo­ku­vaa­jan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non­kin suo­ri­tet­tua. Kuvaan suu­rel­la sydä­mel­lä lap­sia, odot­ta­via äite­jä, lem­mik­ke­jä, per­hei­tä, tapah­tu­mia ja toi­min­taa. Eli mel­kein mitä vain. Koto­na­ni on minis­tu­dio, mut­ta myös mil­jöös­sä kuvaan ilo­mie­lin.
Kuvaa­ja­na olen pääs­syt ikuis­ta­maan myös syn­ny­tyk­sen, joten tämän ainut­laa­tui­sen het­ken koki­sin mie­luus­ti useam­man­kin ker­ran. Joten ota yhteyt­tä roh­keas­ti, jos poh­dit ainut­laa­tui­sen het­ke­si, syn­ny­tyk­sen, ikuistamista.

Onnikeho / Anne Vartiainen 

Olen reflek­so­lo­gi ja kou­lu­tet­tu hie­ro­ja. Ajat­te­len elä­mäs­tä kuten ennen mui­noin aja­tel­tiin, että kyl­lä luon­to hoi­taa, vesi van­hin voi­te­his­ta ja olkoon ruo­ka lääk­kee­si. Pal­ve­lui­hi­ni kuu­lu­vat hie­ron­ta eri tek­nii­koin sekä reflek­so­lo­gi­set eli koko kehon vyö­hy­ke­te­ra­pia­hoi­dot. Hoi­to­ti­lan­tees­sa yhdis­te­len osaa­mis­ta­ni sinun par­haak­se­si. Kol­men lap­sen äiti­nä eri­tyi­sen lähel­lä sydän­tä on lap­si­per­hei­den aut­ta­mi­nen. Toteu­tan myös hem­mot­te­lu- ja hyvin­voin­ti­het­kiä sekä ravit­se­muk­seen liit­ty­viä tie­tois­ku­ja ja luentoja.

Onni asuu sisäl­läm­me. Puh. 050 328 4995

Medics24

Net­ti­lää­kä­ri­pal­ve­lu, jon­ka avul­la voit kon­sul­toi­da ter­vey­den­hoi­don ammat­ti­lai­sia videol­la tai chatilla.

Naturally lucky

Eko­lo­gi­set ja myr­kyt­tö­mät kam­paa­mo­pal­ve­lut kotii­si tai vaih­toeh­toi­ses­ti Kor­pi­lah­del­la, Diwes­sin uusi­tuis­sa lii­ke­ti­lois­sa. Minul­ta saat pal­ve­lui­na kai­ken hius­ten­leik­kauk­sis­ta kam­pauk­siin. Työs­ken­te­len täy­sin eko­lo­gi­ses­ti ja ilman luon­toa tai huo­neil­maa kuor­mit­ta­via myrk­ky­jä. Itse aiem­mas­sa työs­sä­ni aller­gi­soi­tu­nee­na, tämä on ollut minul­le luon­nol­li­nen tapa jat­kaa luo­vaa työtäni.

Hoitola Elo

Kau­neu­den ja hyvin­voin­tia­lan yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Tan­ja pyö­rit­tää Hoi­to­la Eloa. Tan­jan sydän­tä lähel­lä ovat eko­lo­gi­suus ja luon­non­mu­kai­suus. Hän on eri­kois­tu­nut hoi­ta­maan luon­non­mu­kai­sin mene­tel­min. Hoi­to­la Elos­ta löy­dät moni­puo­li­set hoi­dot ja ohjauk­set koko­nais­val­tai­seen kehon ja mie­len hyvinvointiin.

Foodin

Foo­din on koti­mai­nen per­hey­ri­tys, joka maa­han­tuo ja val­mis­taa luo­mue­lin­tar­vik­kei­ta ja super­foo­de­ja. Teem­me töi­tä parem­man huo­mi­sen eteen. Toi­min­tam­me kul­ma­ki­viä ovat pait­si laa­duk­kaat ja puh­taat raa­ka-aineet, myös eet­ti­syys ja kes­tä­vä kehi­tys. Vie­rai­lem­me vuo­sit­tain kump­pa­nei­dem­me luo­na ympä­ri maa­il­maa. Teem­me yhteis­työ­tä vali­koi­tu­jen pien­ten vil­je­li­jäyh­tei­sö­jen kans­sa tukeak­sem­me kes­tä­vää kehi­tys­tä ja ollak­sem­me var­mo­ja tuot­tei­den alku­pe­räs­tä, laa­dus­ta ja vil­je­li­jöi­den sekä ympä­ris­tön hyvinvoinnista.