Kokonaisuus

Lue lisää

Ammattimaisia kätilö-, liikunta ja ravintovalmennuspalveluita

Ras­kausai­ka on elä­män ihmeel­li­sim­piä ja isoim­pia asioi­ta. Ras­kaus raken­taa uut­ta elä­mää. Tule­van äidin olo tuli­si olla mah­dol­li­sim­man levol­li­nen ja tur­val­li­nen läpi ras­kau­den. Keho muut­tuu, uusi elä­mä vah­vis­tuu.

Kes­ki-Suo­mes­sa, Tam­pe­reen ja Hel­sin­gin seu­dul­la aher­ta­va Koko­nai­suus tar­jo­aa yksi­löl­li­siä käti­lö­pal­ve­lui­ta niin ras­kaut­ta suun­nit­te­le­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le sekä syn­nyt­tä­neil­le nai­sil­le. Myös näi­den nais­ten per­heet ja eri­tyi­ses­ti vas­ta­syn­ty­neet ovat Koko­nai­suu­del­le tär­kei­tä. Ilman koko­nai­suut­ta ei syn­ny hyvin­voin­tia.

SUOSIKKEJA PALVELUVALIKOIMASTA

Korsetti kuntoon

Jos kär­sit virt­san­kar­kai­lus­ta, ala­sel­kä­ki­vuis­ta, vat­sa­li­has­ten erkau­mas­ta tai pömp­pö­vat­sas­ta, , tämä suo­sit­tu ja todel­la teho­kas yksi­lö­val­men­nus aut­taa sinua pää­se­mään eroon erkau­mas­ta.

Vauvahierontakurssi

Kurs­si pitää sisäl­lään kak­si puo­len­tois­ta tun­nin ker­taa, joi­den aika­na lap­si saa ohja­tun koko kehon hie­ron­nan. Kurs­sei­hin  voi osal­lis­tua vau­van olles­sa vähin­tään kol­men vii­kon ikäi­nen.

Synnytysvalmennus syli

Val­men­nuk­ses­sa saat koko­nais­val­tai­sen tie­to­pa­ke­tin, miten voit ravit­se­muk­sel­la, fyy­si­sel­lä ja hen­ki­sel­lä val­mis­tau­tu­mi­sel­la vai­kut­taa niin omaan kuin vau­va­si hyvin­voin­tiin.

Raskausajan hoidot ja synnytykseen valmistautuminen

Äidin val­mis­tau­tu­mi­nen ras­kau­den aika­na tule­vaan syn­ny­tyk­seen on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää, val­mis­tau­tu­mi­nen tukee äidin itse­luot­ta­mus­ta ja voi­ma­va­ro­ja sekä aut­taa koh­taa­maan syn­ny­tyk­seen liit­ty­viä yllät­tä­viä tapah­tu­mia.

 

Synnytyksen jälkeinen palautuminen

Kehon toi­pu­mi­nen yhdes­tä elä­män isoim­mis­ta asiois­ta, syn­ny­tyk­ses­tä, vaa­tii aina aikaa. Syn­ny­tys on ras­kas­ta fyy­sis­tä työ­tä lihak­sil­le, mut­ta myös mie­li on myl­ler­ryk­ses­sä ennen ja jäl­keen itse syn­ny­tyk­sen. Jokai­sen nai­sen ras­kaus ja syn­ny­tys on kui­ten­kin yksi­löl­li­nen, sik­si myös palau­tu­mi­nen on yksi­löl­lis­tä. Palau­tu­mi­nen voi vie­dä viik­ko­ja, kuu­kausia tai jopa vuo­den ennen kuin äidis­tä tun­tuu, että keho on palau­tu­nut täy­sin.

Synnytyksen jälkeinen palautuminen

Kehon toi­pu­mi­nen yhdes­tä elä­män isoim­mis­ta asiois­ta, syn­ny­tyk­ses­tä, vaa­tii aina aikaa. Syn­ny­tys on ras­kas­ta fyy­sis­tä työ­tä lihak­sil­le, mut­ta myös mie­li on myl­ler­ryk­ses­sä ennen ja jäl­keen itse syn­ny­tyk­sen. Jokai­sen nai­sen ras­kaus ja syn­ny­tys on kui­ten­kin yksi­löl­li­nen, sik­si myös palau­tu­mi­nen on yksi­löl­lis­tä. Palau­tu­mi­nen voi vie­dä viik­ko­ja, kuu­kausia tai jopa vuo­den ennen kuin äidis­tä tun­tuu, että keho on palau­tu­nut täy­sin.

Vauvan hyvinvointi ja hoidot

Vau­van hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen alkaa jo koh­dus­sa, vau­van olles­sa sikiö. Vii­mei­sin Turun yli­opis­ton ja yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan teke­mä tut­ki­mus osoit­taa, että sikiön näkö­ky­vyn ja aivo­toi­min­nan kehi­tys para­nee, kun äiti syö ras­vais­ta kalaa sään­nöl­li­ses­ti ras­kau­den aika­na.

Ajankohtaista

Yhteis­työs­sä on voi­maa ja kun asioi­ta teh­dään sydä­mes­tä syn­tyy aina jotain iha­naa. On ollut ilo tutus­tua Posi­tii­vi­ses­ti liik­kees­sä blo­gin kir­joit­ta­ja Riik­ka Ylö­seen ja teh­dä yhteis­työs­sä pos­taus­sar­ja nais­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si. 
Posi­tii­vi­ses­ti liik­kees­sä on lem­peä, hyvän­mie­len hyvin­voin­ti- ja lifes­ty­le-blo­gi. Blo­gia kir­joit­taa kah­den lap­sen äiti Riik­ka, joka innos­taa ja kan­nus­taa koko per­het­tä aktii­vi­seen ja ter­veel­li­seen elä­mään, arjen pie­nil­lä valin­noil­la. Riik­ka yhdis­tää teks­tei­hin oman elä­män käy­tän­nön esi­mer­kit sekä asian­tun­te­muk­sen­sa var­hais­kas­va­tuk­ses­ta ja lii­kun­nas­ta. Blo­gi tsemp­paa koko­nais­val­tai­seen hyvin­voin­tiin asian­tun­te­val­la otteel­la, kui­ten­kin pie­ni pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Sopi­vas­sa suh­tees­sa tie­toa, arjen vink­ke­jä, lii­kun­nan iloa ja syväl­li­sem­pää poh­din­taa hyvin­voin­nin ken­täl­tä. Täs­sä pos­taus­sar­jas­sa kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti nais­ten hyvin­voin­tiin ja käsi­tel­lään lan­tion­poh­jaan liit­ty­viä tee­mo­ja moni­puo­li­ses­ti, niin nai­sen, äidin kuin liik­ku­jan näkö­kul­mas­ta. Tär­ke­ää asi­aa ja tie­toa, käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti ja koke­mus­ten kaut­ta kir­joi­tet­tu­na. 
Sek­su­aa­li­neu­vo­jak­si opis­ke­le­va koke­nut kol­le­gam­me Rii­na Sahl­man tar­jo­aa sinul­le kes­kus­te­lua­pua pari­suh­tee­seen ja sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa.
Onko pari­suh­tees­sa­si tai sek­su­aa­li­suu­des­sa­si asioi­ta, jois­ta koet tar­vet­ta jutel­la? Olet ter­ve­tul­lut jut­te­le­maan niis­tä kans­sa­ni joko yksin, kump­pa­nin tai kump­pa­nei­den kans­sa. Olen kou­lu­tuk­sel­ta­ni sai­raan­hoi­ta­ja-käti­lö, TtM ja opis­ke­len täl­lä het­kel­lä sek­su­aa­li­neu­vo­jak­si. Tapaa­mi­set ovat opin­to­je­ni kes­ke­ne­räi­syy­den vuok­si mak­sut­to­mia. Paik­ka tapaa­mis­ta var­ten voi­daan sopia yksi­löl­li­ses­ti. Osaa­mi­sa­lu­ee­ni: ras­kau­den, syn­ny­tyk­sen ja ime­tyk­sen jäl­kei­nen sek­su­aa­li­suus sekä eri­näi­set pari­suh­teen haas­teet, kuten uskot­to­muus, halut­to­muus sekä lap­si- tai uus­per­heen arki. Ota minuun yhteyt­tä ja sovi­taan tapaa­mi­nen toi­vee­si mukai­ses­ti. Rii­na Sahl­man, 044 323 0007.