Kokonaisuus

Lue lisää

Ammattimaisia kätilö-, liikunta ja ravintovalmennuspalveluita

Ras­kausai­ka on elä­män ihmeel­li­sim­piä ja isoim­pia asioi­ta. Ras­kaus raken­taa uut­ta elä­mää. Tule­van äidin olo tuli­si olla mah­dol­li­sim­man levol­li­nen ja tur­val­li­nen läpi ras­kau­den. Keho muut­tuu, uusi elä­mä vah­vis­tuu.

Kes­ki-Suo­mes­sa, Tam­pe­reen ja Hel­sin­gin seu­dul­la aher­ta­va Koko­nai­suus tar­jo­aa yksi­löl­li­siä käti­lö­pal­ve­lui­ta niin ras­kaut­ta suun­nit­te­le­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le sekä syn­nyt­tä­neil­le nai­sil­le. Myös näi­den nais­ten per­heet ja eri­tyi­ses­ti vas­ta­syn­ty­neet ovat Koko­nai­suu­del­le tär­kei­tä. Ilman koko­nai­suut­ta ei syn­ny hyvin­voin­tia.

SUOSIKKEJA PALVELUVALIKOIMASTA

Korsetti kuntoon

Jos kär­sit virt­san­kar­kai­lus­ta, ala­sel­kä­ki­vuis­ta, vat­sa­li­has­ten erkau­mas­ta tai pömp­pö­vat­sas­ta, , tämä suo­sit­tu ja todel­la teho­kas yksi­lö­val­men­nus aut­taa sinua pää­se­mään eroon erkau­mas­ta.

Vauvahierontakurssi

Kurs­si pitää sisäl­lään kak­si puo­len­tois­ta tun­nin ker­taa, joi­den aika­na lap­si saa ohja­tun koko kehon hie­ron­nan. Kurs­sei­hin  voi osal­lis­tua vau­van olles­sa vähin­tään kol­men vii­kon ikäi­nen.

Synnytysvalmennus syli

Val­men­nuk­ses­sa saat koko­nais­val­tai­sen tie­to­pa­ke­tin, miten voit ravit­se­muk­sel­la, fyy­si­sel­lä ja hen­ki­sel­lä val­mis­tau­tu­mi­sel­la vai­kut­taa niin omaan kuin vau­va­si hyvin­voin­tiin.

Raskausajan hoidot ja synnytykseen valmistautuminen

Äidin val­mis­tau­tu­mi­nen ras­kau­den aika­na tule­vaan syn­ny­tyk­seen on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää, val­mis­tau­tu­mi­nen tukee äidin itse­luot­ta­mus­ta ja voi­ma­va­ro­ja sekä aut­taa koh­taa­maan syn­ny­tyk­seen liit­ty­viä yllät­tä­viä tapah­tu­mia.

 

Synnytyksen jälkeinen palautuminen

Kehon toi­pu­mi­nen yhdes­tä elä­män isoim­mis­ta asiois­ta, syn­ny­tyk­ses­tä, vaa­tii aina aikaa. Syn­ny­tys on ras­kas­ta fyy­sis­tä työ­tä lihak­sil­le, mut­ta myös mie­li on myl­ler­ryk­ses­sä ennen ja jäl­keen itse syn­ny­tyk­sen. Jokai­sen nai­sen ras­kaus ja syn­ny­tys on kui­ten­kin yksi­löl­li­nen, sik­si myös palau­tu­mi­nen on yksi­löl­lis­tä. Palau­tu­mi­nen voi vie­dä viik­ko­ja, kuu­kausia tai jopa vuo­den ennen kuin äidis­tä tun­tuu, että keho on palau­tu­nut täy­sin.

Synnytyksen jälkeinen palautuminen

Kehon toi­pu­mi­nen yhdes­tä elä­män isoim­mis­ta asiois­ta, syn­ny­tyk­ses­tä, vaa­tii aina aikaa. Syn­ny­tys on ras­kas­ta fyy­sis­tä työ­tä lihak­sil­le, mut­ta myös mie­li on myl­ler­ryk­ses­sä ennen ja jäl­keen itse syn­ny­tyk­sen. Jokai­sen nai­sen ras­kaus ja syn­ny­tys on kui­ten­kin yksi­löl­li­nen, sik­si myös palau­tu­mi­nen on yksi­löl­lis­tä. Palau­tu­mi­nen voi vie­dä viik­ko­ja, kuu­kausia tai jopa vuo­den ennen kuin äidis­tä tun­tuu, että keho on palau­tu­nut täy­sin.

Vauvan hyvinvointi ja hoidot

Vau­van hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen alkaa jo koh­dus­sa, vau­van olles­sa sikiö. Vii­mei­sin Turun yli­opis­ton ja yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan teke­mä tut­ki­mus osoit­taa, että sikiön näkö­ky­vyn ja aivo­toi­min­nan kehi­tys para­nee, kun äiti syö ras­vais­ta kalaa sään­nöl­li­ses­ti ras­kau­den aika­na.

Ajankohtaista

Mamat­rai­ning Day 2.2 klo 10-17.30 Cross­fit 40100 salil­la ras­kaa­na ole­vil­le, syn­nyt­tä­neil­le ja pien­ten las­ten  äideil­le toi­min­nal­li­nen voi­ma­har­joit­te­lu päi­vä.  Poh­dit­ko miten muo­ka­ta tree­niä ras­kau­den ede­tes­sä ja miten pala­ta tree­nin pariin tur­val­li­ses­ti ja jär­ke­väs­ti syn­ny­tyk­sen jäl­keen ?
Sek­su­aa­li­neu­vo­jak­si opis­ke­le­va koke­nut kol­le­gam­me Rii­na Sahl­man tar­jo­aa sinul­le kes­kus­te­lua­pua pari­suh­tee­seen ja sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa.
Onko pari­suh­tees­sa­si tai sek­su­aa­li­suu­des­sa­si asioi­ta, jois­ta koet tar­vet­ta jutel­la? Olet ter­ve­tul­lut jut­te­le­maan niis­tä kans­sa­ni joko yksin, kump­pa­nin tai kump­pa­nei­den kans­sa. Olen kou­lu­tuk­sel­ta­ni sai­raan­hoi­ta­ja-käti­lö, TtM ja opis­ke­len täl­lä het­kel­lä sek­su­aa­li­neu­vo­jak­si. Tapaa­mi­set ovat opin­to­je­ni kes­ke­ne­räi­syy­den vuok­si mak­sut­to­mia. Paik­ka tapaa­mis­ta var­ten voi­daan sopia yksi­löl­li­ses­ti. Osaa­mi­sa­lu­ee­ni: ras­kau­den, syn­ny­tyk­sen ja ime­tyk­sen jäl­kei­nen sek­su­aa­li­suus sekä eri­näi­set pari­suh­teen haas­teet, kuten uskot­to­muus, halut­to­muus sekä lap­si- tai uus­per­heen arki. Ota minuun yhteyt­tä ja sovi­taan tapaa­mi­nen toi­vee­si mukai­ses­ti. Rii­na Sahl­man, 044 323 0007.