Kokonaisuus

Lue lisää

Ammattimaisia kätilö-, liikunta ja hyvinvointipalveluita

Ras­kausai­ka on elä­män ihmeel­li­sim­piä ja isoim­pia asioi­ta. Ras­kaus raken­taa uut­ta elä­mää. Tule­van äidin olo tuli­si olla mah­dol­li­sim­man levol­li­nen ja tur­val­li­nen läpi ras­kau­den. Keho muut­tuu, uusi elä­mä vahvistuu.

Kes­ki-Suo­men seu­dul­la aher­ta­va Koko­nai­suus tar­jo­aa yksi­löl­li­siä käti­lö­pal­ve­lui­ta niin ras­kaut­ta suun­nit­te­le­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le sekä syn­nyt­tä­neil­le nai­sil­le. Myös näi­den nais­ten per­heet ja eri­tyi­ses­ti vas­ta­syn­ty­neet ovat Koko­nai­suu­del­le tär­kei­tä. Ilman koko­nai­suut­ta ei syn­ny hyvinvointia.

SUOSIKKEJA PALVELUVALIKOIMASTA

Korsetti kuntoon

Jos kär­sit virt­san­kar­kai­lus­ta, ala­sel­kä­ki­vuis­ta, vat­sa­li­has­ten erkau­mas­ta tai pömp­pö­vat­sas­ta, , tämä suo­sit­tu ja todel­la teho­kas yksi­lö­val­men­nus aut­taa sinua pää­se­mään eroon erkaumasta.

Vauvahierontakurssi

Kurs­si pitää sisäl­lään kak­si puo­len­tois­ta tun­nin ker­taa, joi­den aika­na lap­si saa ohja­tun koko kehon hie­ron­nan. Kurs­sei­hin  voi osal­lis­tua vau­van olles­sa vähin­tään kol­men vii­kon ikäi­nen.

Synnytysvalmennus syli

Val­men­nuk­ses­sa saat koko­nais­val­tai­sen tie­to­pa­ke­tin, miten voit ravit­se­muk­sel­la, fyy­si­sel­lä ja hen­ki­sel­lä val­mis­tau­tu­mi­sel­la vai­kut­taa niin omaan kuin vau­va­si hyvinvointiin.

Raskausajan hoidot ja synnytykseen valmistautuminen

Äidin val­mis­tau­tu­mi­nen ras­kau­den aika­na tule­vaan syn­ny­tyk­seen on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää, val­mis­tau­tu­mi­nen tukee äidin itse­luot­ta­mus­ta ja voi­ma­va­ro­ja sekä aut­taa koh­taa­maan syn­ny­tyk­seen liit­ty­viä yllät­tä­viä tapahtumia.

 

Synnytyksen jälkeinen palautuminen

Kehon toi­pu­mi­nen yhdes­tä elä­män isoim­mis­ta asiois­ta, syn­ny­tyk­ses­tä, vaa­tii aina aikaa. Syn­ny­tys on ras­kas­ta fyy­sis­tä työ­tä lihak­sil­le, mut­ta myös mie­li on myl­ler­ryk­ses­sä ennen ja jäl­keen itse syn­ny­tyk­sen. Jokai­sen nai­sen ras­kaus ja syn­ny­tys on kui­ten­kin yksi­löl­li­nen, sik­si myös palau­tu­mi­nen on yksi­löl­lis­tä. Palau­tu­mi­nen voi vie­dä viik­ko­ja, kuu­kausia tai jopa vuo­den ennen kuin äidis­tä tun­tuu, että keho on palau­tu­nut täysin.

Synnytyksen jälkeinen palautuminen

Kehon toi­pu­mi­nen yhdes­tä elä­män isoim­mis­ta asiois­ta, syn­ny­tyk­ses­tä, vaa­tii aina aikaa. Syn­ny­tys on ras­kas­ta fyy­sis­tä työ­tä lihak­sil­le, mut­ta myös mie­li on myl­ler­ryk­ses­sä ennen ja jäl­keen itse syn­ny­tyk­sen. Jokai­sen nai­sen ras­kaus ja syn­ny­tys on kui­ten­kin yksi­löl­li­nen, sik­si myös palau­tu­mi­nen on yksi­löl­lis­tä. Palau­tu­mi­nen voi vie­dä viik­ko­ja, kuu­kausia tai jopa vuo­den ennen kuin äidis­tä tun­tuu, että keho on palau­tu­nut täysin.

Vauvan hyvinvointi ja hoidot

Vau­van hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen alkaa jo koh­dus­sa, vau­van olles­sa sikiö. Vii­mei­sin Turun yli­opis­ton ja yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan teke­mä tut­ki­mus osoit­taa, että sikiön näkö­ky­vyn ja aivo­toi­min­nan kehi­tys para­nee, kun äiti syö ras­vais­ta kalaa sään­nöl­li­ses­ti ras­kau­den aikana.