Äitiysliikuntapalvelut

Äitiysliikunta

Liik­ku­mi­nen on suo­si­tel­ta­vaa koko ras­kau­den ajan. Jokai­sen nai­sen keho ja ras­kaus ovat kui­ten­kin oman­lai­sia ja tun­te­muk­set yksi­löl­li­siä. Oman kehon tun­te­mus­ten kuun­te­le­mi­nen onkin tär­ke­ää päi­vit­täin. Koko­nai­suu­den Tii­na tar­jo­aa kai­kil­le äideil­le, tule­vil­le ja ole­vil­le, äitiys­lii­kun­taa myös per­so­nal trai­ner-pal­ve­lui­den kautta.

Moni­po­li­nen lii­kun­ta on äidil­le ja vau­val­le tur­val­lis­ta äidin olles­sa ter­ve ja ras­kau­den sujues­sa normaalisti. 

Lue aiheesta lisää täältä

Lii­kun­nan tulee myös tun­tua sopi­val­ta ras­kau­den kulun eri vai­heis­sa. Äidin liik­kues­sa mal­til­li­ses­ti rasit­ta­val­la lii­kun­nal­la on posi­tii­vi­nen vai­ku­tus kehit­ty­vän vau­van hyvin­voin­tiin. Lii­kun­ta paran­taa äidin fyy­sis­tä suo­ri­tus­ky­kyä, vähen­tää ras­kau­den aikai­sia tur­vo­tuk­sia, pai­non­nousua, ehkäi­see ras­kaus­dia­be­tes­ta, veren­pai­neen nousua, sel­kä­vai­vo­ja sekä paran­taa tut­ki­tus­ti myös hen­kis­tä hyvin­voin­tia ja unen laatua.

Syn­ny­tyk­sen jäl­keen onkin tär­ke­ää, että liik­ku­maan läh­de­tään mal­til­la, omaa keho­aan kuun­nel­len. Ime­ty­sai­ka­na kehos­sa on vie­lä pal­jon kehoa peh­men­tä­viä ja lima­kal­vo­ja kui­vat­ta­via hor­mo­ne­ja. Äidin onkin hyvä muis­taa olla lem­peä itsel­le ja vali­ta itsel­le tut­tu­ja ja tur­val­li­sia liik­ku­mi­sen muotoja.

Koko­nai­suu­den Tii­nal­le tär­kein­tä on aut­taa asia­kas­ta yksi­löl­li­ses­ti sekä antaa hyvää. Posi­tii­vi­suus, ener­gi­syys sekä koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti oman kehon ehdoin koros­tu­vat Tii­nan val­men­nuk­ses­sa. Tii­nan val­men­nus­fi­lo­so­fias­sa koros­tuu se, että ihmi­nen on psy­ko­fyy­si­nen koko­nai­suus. Tii­nan tavoit­tee­na onkin aut­taa asia­kas­ta oival­ta­maan ja löy­tä­mään oma pol­ku voi­da hyvin.

”Haluan antaa äitien käyt­töön kai­ken sen ker­ryt­tä­mä­ni tie­don ja koke­muk­sen, min­kä olen vuo­sien mit­taan kar­tut­ta­nut eri­lai­sis­ta tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön ongel­mis­ta kär­si­vien ras­kaa­na ole­vien ja syn­nyt­tä­nei­den nais­ten lii­kun­nan ja kun­tou­tu­mi­sen osal­ta. Olen kun­tout­ta­nut myös omaa kehoa­ni ja aut­ta­nut lukui­sia nai­sia kun­tou­tu­maan, liik­ku­maan tur­val­li­ses­ti ja syö­mään ter­veel­li­ses­ti – ras­kau­den aika­na kuin myös syn­ny­tyk­sen jälkeenkin.”

Koko­nai­suu­den Tiina

Asiakkaalta

Olin joten­kin aina aja­tel­lut, että kun­to­sa­li ei ole mun jut­tu. Sin­ne mene­mi­sel­le oli kor­kea kyn­nys, eihän siel­lä osaa ja uskal­la teh­dä edes mitään… Jotain työ­kun­toa­kin edis­tä­vää piti kek­siä toi­mis­to­työn vas­ta­pai­nok­si. Roh­ke­nin ystä­vän muka­na kui­ten­kin läh­teä Tii­nan pitä­mään kun­to­sa­li­kou­luun tal­vel­la 2018. Joten­kin Tii­na sai kipi­nän syt­ty­mään ja tämän jäl­keen jat­koin pien­ryh­mäs­sä hui­kei­den nais­ten kans­sa ker­ran vii­kos­sa ohja­tus­ti ja ker­ran vii­kos­sa oma­toi­mi­ses­ti omal­la ohjel­mal­la (siis minä kuntosalilla?) 

Tii­na tote­si minul­la vat­sa­li­has­ten erkau­man. Minul­la ei ollut mitään käsi­tys­tä, että minul­la moi­nen erkau­ma oli­si. Sek­tioi­ta oli taka­na kak­si, 21 ja 18 vuot­ta sit­ten. Tuol­loin ei asi­aan juu­ri kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta. Tii­nan ohjauk­sel­la ja har­joit­te­lul­la jat­ket­tiin nyt tuon erkau­man paris­sa. Sin­nik­kääs­ti Tii­na väit­ti, että erkau­ma saa­daan kiin­ni, vaik­ka minä vähän epä­us­koi­nen olinkin.

Ja tänään tuo erkau­ma on kiin­ni! Täs­tä hom­ma jat­kuu eteen­päin! 
Kii­tos Tii­na! Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Tii­naa! Ammat­ti­tai­toi­nen ener­gia­pak­kaus, huip­pu­tyyp­pi, joka saa vir­taa asiak­kai­siin! 

Kii­tos Tii­na! Olen huo­man­nut jo nyt, että lan­tio­poh­jan tree­nil­lä ja syvien vat­sa­li­has­ten vah­vis­ta­mi­sel­la on ollut vai­ku­tus juok­suun! Ja kaik­keen muu­hun­kin, ihan arki­siin aska­rei­siin. Pik­ku­hil­jaa tun­tuu, että alan tun­tea kehoa­ni parem­min. Kun­pa oli­sin ymmär­tä­nyt jo aiem­min näi­den lihas­ten tree­naa­mi­sen. Mut­ta parem­pi nyt kuin ei mil­loin­kaan. Olen niin iloi­nen anta­mis­ta­si ohjeista. ”

”Nyt kun olen 3 kk teh­nyt sun ohjeit­ten mukais­ta kor­set­tit­ree­niä niin tulok­sia on, esim. kun aivas­taa niin ei tar­vit­se enää pelä­tä jos­ko lirah­taa, usko­ma­ton jut­tu. Kun­pa olis älyn­nyt tai kuul­lut näis­tä asiois­ta jos­kus aiem­min eikä 19 vuot­ta ekan lap­sen jäl­keen… Kii­tos Tiina”