Kätilöpalvelut

Kätilöpalvelut

Koko­nai­suus tar­jo­aa yksi­löl­li­siä käti­lö­pal­ve­lui­ta niin ras­kaut­ta suun­ni­tel­les­sa, ras­kau­den aika­na kuin myös syn­ny­tyk­sen jäl­keen. Täl­tä sivus­tol­ta löy­dät eri pal­ve­lui­ta, joi­ta Koko­nai­suus tar­jo­aa – jot­ta olo­si oli­si mah­dol­li­sim­man hyvä elä­män mit­tai­sel­la matkalla.

Kokonaisuus tarjoaa sinulle seuraavat kätilöpalvelut

Kotikätilöpalvelut

Koti on per­heen tur­va­sa­ta­ma ja pesä, jos­sa on läm­min olla. Koti onkin paik­ka, jos­sa äiti ren­tou­tuu par­hai­ten. Ren­tou­tu­mi­nen vai­kut­taa kehon hor­mo­ni­toi­min­taan posi­tii­vi­ses­ti. Kun ympä­ris­tö on tut­tu ja tur­val­li­nen, äiti on ren­tou­tu­neem­pi, avoi­mem­pi ja vai­kut­taa täten myös vau­van hyvinvointiin.

Perheen hyvinvointi ja muutokset

Uuden ihmi­sen saa­pu­mi­nen elä­määm­me, mei­dän vas­tuul­le, on elä­mää mul­lis­ta­va koke­mus. Pie­ni
ihmi­nen on riip­pu­vai­nen per­hees­tään, huo­len­pi­tä­jis­tään, joten koko per­heen hyvin­voin­ti on sydä­me­na­sia myös Koko­nai­suu­den ammat­ti­lai­sil­le. Vau­va tuo tul­les­saan muu­tok­sen, par­haim­mil­laan sii­tä muu­tok­ses­ta pää­see naut­ti­maan koko per­he, kun hyvin­voin­tiin vai­kut­ta­vat
teki­jät ovat kunnossa

Imetysohjaus

Ime­tys on yksi tun­tei­ta ja kes­kus­te­lua­kin herät­tä­vis­tä aiheis­ta. Jos äiti halu­aa ja päät­tää imet­tää, on
ime­ty­soh­jauk­ses­sa kak­si kes­keis­tä asi­aa. Ensin­nä­kin äidin ren­tou­tu­nut mie­lia­la ja levol­li­suus sekä luot­ta­mus itseen­sä aut­ta­vat ime­tyk­ses­sä, kun taas tut­ki­tus­ti stres­si ja väsy­mys vähen­tä­vät mai­don­tuo­tan­toa. Toi­nen tär­keä asia, mikä Koko­nai­suu­den ime­ty­soh­jauk­ses­sa huo­mioi­daan, on
äidin ja koko per­heen tuke­mi­nen sekä kan­nus­ta­mi­nen ime­tyk­ses­sä. Ime­tys­vai­keu­det har­voin ovat
”neut­raa­li” asia äidil­le, sil­lä ime­tyk­sen suju­mi­nen voi vai­kut­taa tun­tei­siin, miten äiti kokee kehon­sa
ja mil­lai­nen äiti hän on lapselleen.

Raskauden suunnittelu ja neuvonta

Koko­nai­suus on tuke­na­si, kun suun­nit­te­let ras­kaut­ta. Koko­nai­suu­den ammat­ti­tai­toi­set käti­löt aut­ta­vat myös las­ta toi­vo­via eri­näi­sin hoi­to­kei­noin, kuten ravit­se­mus­neu­von­nal­la, vyö­hy­ke­te­ra­pial­la ja liikunnalla.

Miten val­mis­tau­tua elä­män mit­tai­sel­le mat­kal­le oikein ja hyvin. Koko­nai­suus on tuke­na­si, apu­na­si ja tur­va­na­si ras­kau­den ensim­mäi­sis­tä vii­kois­ta läh­tien. Syn­ny­tyk­seen on tär­keä val­mis­tau­tua hyvin jo yksin sii­tä syys­tä, että äidin olles­sa ren­to ja var­ma kehos­taan, ei lää­ke­tie­teel­li­sin kei­noin tar­vit­se vält­tä­mät­tä syn­ny­tyk­seen juu­ri puuttua.

Äidin hyvinvointi ja palautuminen

Äidin keho ja mie­li ovat ras­kau­den ajan ja sen jäl­keen todel­li­ses­sa myl­ler­ryk­ses­sä. Hyvin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­nen ja palau­tu­mi­nen vaa­ti­vat aikaa. Kehon toi­pu­mi­nen yhdes­tä elä­män isoim­mis­ta asiois­ta, syn­ny­tyk­ses­tä, vaa­tii aina aikaa. Jokai­sen nai­sen ras­kaus ja syn­ny­tys on yksi­löl­li­nen, sik­si myös palau­tu­mi­nen on yksi­löl­lis­tä. Palau­tu­mi­nen voi vie­dä viik­ko­ja, kuu­kausia tai jopa vuo­den ennen kuin äidis­tä tun­tuu, että keho on palau­tu­nut täysin.

Jokai­nen nai­nen on kehon­sa paras asian­tun­ti­ja ja onkin tär­ke­ää luot­taa omiin kehon vies­tei­hin. Oman kehon kuu­le­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin opet­te­lua. Lii­kun­nal­la ja ravin­nol­la on suu­ri mer­ki­tys kehon palau­tu­mi­ses­sa. Koko­nai­suu­den ammat­ti­lai­set aut­ta­vat äitiä voi­maan hyvin ja palau­tu­maan omas­sa tah­dis­sa oikein ottein.

Ravitsemusneuvonta

Ter­veel­li­nen ravin­to aut­taa palau­tu­maan ja pitää vir­keä­nä. Ras­kau­den jäl­keen hor­mo­naa­li­set ja kemial­li­set muu­tok­set kehos­sa vai­kut­ta­vat koko­nai­suu­te­na ras­kau­den jäl­kei­sen masen­nuk­sen syn­tyyn. Sii­tä kär­sii noin 15 pro­sent­tia tuo­reis­ta äideis­tä. Tila onkin pit­käl­ti ennal­taeh­käis­tä­vis­sä ja tasa­pai­no­tet­ta­vis­sa hyväl­lä ravitsemuksella. 

Koko­nai­suu­den ravit­se­mus­neu­von­nas­ta kes­ki­ty­tään ter­veel­li­seen ruo­ka­va­lioon päi­vit­täi­sil­lä sateen­kaa­ren väreil­lä, laa­duk­kail­la ras­voil­la ja pro­teii­neil­la. Ne ovat hyvän ravit­se­muk­sen kul­ma­ki­viä. Ter­veel­li­sel­lä ruo­al­la äiti voi vai­kut­taa myös myön­tei­ses­ti syn­ny­tyk­ses­tä palautumiseen. 

Asiakkaalta

”Kesäi­se­nä ilta­na saim­me toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si kuu­den­nen lap­sem­me koto­na käti­löi­den sekä iso­vel­jien läs­nä­ol­les­sa. Rakas pie­no­kai­sem­me sai syn­tyä rau­hal­li­ses­ti ja lem­peäs­ti vedes­tä veteen, äidin avus­ta­ma­na suo­raan mei­dän van­hem­pien syliin.

Syn­ny­tys oli kau­nis ja lii­kut­ta­va. Kynt­ti­lät, rau­hal­li­nen musiik­ki - kaik­ki se tut­tuus ja päi­viä ennen teh­dyt val­mis­te­lut loi­vat syn­ny­tyk­ses­tä mie­let­tö­män koke­muk­sen. Vesi loi lem­peän ja intii­min tun­nel­man, kuin pesän mis­sä mie­he­ni sai olla minua lähel­lä tuke­mas­sa ja teki syn­ny­tyk­ses­tä sik­si niin erityisen.

Alus­ta saak­ka meil­lä muo­dos­tui huip­pu­tii­mi käti­löi­den kans­sa ja tuo­na päi­vä­nä saim­me kokea tun­tei­den kir­jon nau­rus­ta onnen kyy­ne­liin. Käti­löt Eeva ja Tii­na loi­vat omal­la ole­muk­sel­laan luot­ta­vai­sen ja kii­reet­tö­män tun­nel­man, oli­vat läs­nä ja antoi­vat tilaa, kun sitä tar­vit­sin. Sydän, jol­la he työ­tään teke­vät ja halusi­vat mah­dol­lis­taa meil­le tämän koke­muk­sen, on suun­na­ton enkä oli­si parem­mis­sa ja ammat­ti­tai­toi­sem­mis­sa käsis­sä voi­nut olla. Huo­len­pi­to ja rak­kaus oli läs­nä koko ajan.

Toi­pu­mi­ses­sa näkyy se, että syn­ny­tyk­sen on annet­tu ede­tä luon­nol­li­ses­ti, kii­reh­ti­mät­tä tai puut­tu­mat­ta sen kul­kuun. Koti on luo­nut pesi­mis­rau­han rak­kai­den ympä­röi­mä­nä ja vau­va on saa­nut olla pal­jon iho­kon­tak­tis­sa. Kau­nis ja lii­kut­ta­va on luon­nol­li­nen syn­ty­mä. Lem­peä alku vau­val­le sekä äidil­le. Ikimuistoinen. “