Voimaharjoittelu ja liikunta raskausaikana 

 

Energinen raskaus - vahva, toimiva keho synnytykseen

Lii­ku­ta itseä­si - Lii­ku­tat vau­vaa ! Onko sinua poh­di­tut­ta­nut miten teh­dä voi­ma­har­joit­te­lua ras­kausai­ka­na tur­val­li­ses­ti ja jär­ke­väs­ti ?  Tämä kurs­si on sinul­le, joka haluat ymmär­tää ras­kausa­jan fyy­si­siä muu­tok­sia ja miten muu­tok­set vai­kut­ta­vat sinun kehos­sa­si.  Haluat ymmär­tää miten lii­kun­ta vai­kut­taa myös vau­vaa­si.  Miten voit tukea ras­kausa­jan voi­ma­har­joit­te­lul­la, kehon­huol­lol­la ja muil­la har­joit­teil­la syn­ny­tyk­seen val­mis­tau­tu­mis­ta­si.  Mie­ti­tyt­tää­kö sinua oman kehon palau­tu­mi­nen syn­ny­tyk­sen jäl­keen ? Voit ede­saut­taa palau­tu­mis­ta­si syn­ny­tyk­sen jäl­keen jo ras­kausai­ka­na kehoa koko­nais­val­tai­ses­ti tuke­vil­la harjoitteilla.

 

” Mik­si en tien­nyt näi­tä asioi­ta jo edel­li­sen ras­kau­den koh­dal­la”   - Maria

 Lii­kun­ta ja voi­ma­har­joit­te­lu ras­kausai­ka­na - works­hop on sinul­le, joka…

  •  Haluat liik­kua aktii­vi­ses­ti läpi ras­kau­den tur­val­li­ses­ti ja jär­ke­väs­ti syn­ny­tyk­seen valmistautuen. 

  •  Sinul­la on jokin urhei­lu­la­ji, mut­ta et tie­dä miten sovel­taa tree­niä lajin­omai­ses­ti ras­kau­den edetessä.

  • Sinul­la on jää­nyt erkau­man palau­tu­mi­nen “kes­ken”  edel­li­ses­tä ras­kau­des­ta ja haluat kun­tout­taa kehoa­si nyt ras­kau­den aikana.

  • Sinua vai­vaa tai on vai­van­nut edel­li­ses­sä ras­kau­des­sa sel­kä­ki­vut ja haluat voi­da paremmin.

  • Sinul­la ei ole aiem­paa koke­mus­ta voi­ma­har­joit­te­lus­ta tai kun­to­sa­li­la har­joit­te­lus­ta, mut­ta haluai­sit aloit­taa nyt raskausaikana.

     

    Tut­kit­tua tie­toa ja ammat­ti­lai­sen tukea moni­puo­li­seen lihas­kun­to­har­joit­te­luun raskausaikana

Kurs­sil­la rää­tä­löi­dään sinun tilan­tee­see­si sopi­va koko­nais­val­tai­nen tree­nioh­jel­ma jota voit toteut­taa itse­näi­ses­ti kun­to­sa­lil­la, muus­sa toi­min­nal­li­ses­sa tree­niym­pä­ris­tös­sä tai väli­neit­tä kotona. 

Works­ho­pin sisäl­tö:
- Ras­kau­den aikai­nen lii­kun­ta
- Ras­kau­den aiheut­ta­mat muu­tok­set kehos­sa­si ja nii­den huo­mioi­mi­nen lii­kun­nas­sa.
- Lii­kun­nan vai­ku­tuk­set vau­van hyvin­voin­tiin
- Toi­min­nal­li­sia lihas­kun­to har­joit­tei­ta koko kehol­le
- Ryh­tiä ja lan­ne­ran­kaa tuke­vat har­joit­teet
- Liik­ku­vuus­har­joit­tei­ta
- Lan­tion­poh­ja ja syvien vat­sa­li­has­ten har­joit­tei­ta
- Saat kir­jal­li­set tree­nioh­jeet sekä sinul­le rää­tä­löi­dyn harjoitusohjelman.

Kurs­si on suun­nat­tu kai­kil­le odot­ta­vil­le äideil­le, jot­ka kai­paa­vat tie­toa ja tukea moni­puo­li­seen voi­ma­har­joit­te­luun ja lii­kun­taan  raskausaikana.

SEU­RAA­VAN KURS­SIN ALKA­MI­SAI­KA: Täl­lä het­kel­lä jär­jes­te­tään vain yksilövalmennuksena ! 

PAIK­KA: ALI­VE TRAI­NING & THE­RA­PY, Setä­län­tie 3, 40950 Muurame

LISÄ­TIE­TO­JA: Kurs­sin hin­ta 150€ kes­to 2 h
Ilmoit­tau­du mukaan tiina@kokonaisuus.fi tai 0456341449