Äidit treenaa (odottaville äidille)

Äidit treenaa (odottaville äidille)

Miten tree­na­ta kun­to­sa­lil­la tur­val­li­ses­ti ja jär­ke­väs­ti ras­kausai­ka­na? Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa odot­ta­vien äitien toi­min­nal­li­seen works­hop päi­vään, jos­sa rää­tä­löi­dään sinun tilan­tee­see­si sopi­va koko­nais­val­tai­nen tree­nioh­jel­ma jota voit toteut­taa itse­näi­ses­ti kun­to­sa­lil­la tai väli­neit­tä koto­na.

Works­ho­pin sisäl­tö:
- Ras­kau­den aikai­nen lii­kun­ta
- Ras­kau­den aiheut­ta­mat muu­tok­set kehos­sa­si ja nii­den huo­mioi­mi­nen lii­kun­nas­sa.
- Lii­kun­nan vai­ku­tuk­set vau­van hyvin­voin­tiin
- Toi­min­nal­li­sia lihas­kun­to har­joit­tei­ta koko kehol­le
- Ryh­tiä ja lan­ne­ran­kaa tuke­vat har­joit­teet
- Liik­ku­vuus­har­joit­tei­ta
- Lan­tion­poh­ja ja syvien vat­sa­li­has­ten har­joit­tei­ta
- Saat kir­jal­li­set tree­nioh­jeet sekä sinul­le rää­tä­löi­dyn har­joi­tus­oh­jel­man.

Works­hop on suun­nat­tu kai­kil­le odot­ta­vil­le äideil­le, jot­ka kai­paa­vat tie­toa ja tukea moni­puo­li­seen lihas­kun­to­har­joit­te­luun ras­kausai­ka­na.

SEU­RAA­VAN KURS­SIN ALKA­MI­SAI­KA: Ei tie­dos­sa (voit myös tila­ta meil­tä tämän kurs­sin tar­pei­de­si mukaan)

PAIK­KA: ALI­VE TRAI­NING & THE­RA­PY, Setä­län­tie 3, 40950 Muu­ra­me

LISÄ­TIE­TO­JA: Kurs­sin hin­ta 59€
Ilmoit­tau­du mukaan tiina@kokonaisuus.fi tai 0456341449