Äidit treenaa (kuntosali workshop)

Äidit treenaa (kuntosali workshop)

Miten tree­naat syn­ny­tyk­sen jäl­keen kun­to­sa­lil­la tur­val­li­ses­ti ja jär­ke­väs­ti? Täl­lä kurs­sil­la saat sen sel­vil­le. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa äitien toi­min­nal­li­seen works­hop-päi­vään, jos­sa sinul­le rää­tä­löi­dään tilan­tee­see­si sopi­va koko­nais­val­tai­nen tree­nioh­jel­ma, jota voit toteut­taa itse­näi­ses­ti kun­to­sa­lil­la tai väli­neit­tä koto­na.

Works­ho­pin sisäl­tö:

- Syn­ny­tyk­sen jäl­kei­nen palau­tu­mi­nen 
- Ras­kau­den aiheut­ta­mat muu­tok­set kehos­sa­si, nii­den syyt ja tun­nis­ta­mi­nen
- Tar­kis­tam­me suo­rien vat­sa­li­has­ten palau­tu­mi­sen ja kehon lii­ke­ra­dat jokai­sel­ta yksi­löl­li­ses­ti
- Opet­te­lem­me yksin­ker­tai­sia kor­jaa­via har­joit­tei­ta
- Tasa­pai­noa ja ran­kaa tuke­vien lihas­ten toi­min­ta ja har­joit­teet. 
- Liik­ku­vuus­har­joit­tei­ta
- Toi­min­nal­li­sia lihas­kun­to har­joit­tei­ta koko kehol­le
- Lan­tion­poh­ja ja vat­sa­li­has­har­joit­tei­ta.
- Saat kir­jal­li­set tree­nioh­jeet sekä sinul­le rää­tä­löi­dyn harjoitusohjelman. 

Kurs­sin jäl­keen tie­dät, miten moni­puo­li­sil­la lihas­kun­to­har­joit­teil­la vah­vis­tat ja palau­tat kehoa­si koko­nais­val­tai­ses­ti. Tie­dät kehos­sa­si tapah­tu­vis­ta muu­tok­sis­ta ja osaat huo­mioi­da nii­tä myös arjes­sa­si. Tie­dät, miten vah­vis­tat lan­tion­poh­jan lihak­sia sekä syviä vat­sa- ja selkälihaksia. 

Works­hop on suun­nat­tu kai­kil­le äideil­le, jot­ka kai­paa­vat tie­toa ja tukea moni­puo­li­seen lihas­kun­to­har­joit­te­luun ja kes­ki­var­ta­lon kuntouttamiseen. 

SEU­RAA­VAN KURS­SIN ALKA­MI­SAI­KAJär­jes­te­tään täl­lä het­kel­lä vain yksilövalmennuksena !

PAIK­KA: ALI­VE TRAI­NING & THE­RA­PY, Setä­län­tie 3, 40950 Muurame

LISÄ­TIE­TO­JA KURS­SIS­TA: Kurs­sin hin­ta 150€ Kes­to: 2h 
Ilmoit­tau­du mukaan tiina@kokonaisuus.fi tai puh. 0456341449