Gua Sha-akupainanta vyöhyketerapia

Gua Sha-akupainanta vyöhyketerapia

Tule oppi­maan ja har­joit­te­le­maan käy­tän­nös­sä miten voit tukea kehoa­si ras­kausai­ka­na, syn­ny­tyk­ses­sä sekä syn­ny­tyk­sen jäl­keen. Works­hop on tar­koi­tet­tu ras­kaa­na ole­vil­le, mut­ta myös meto­deis­ta kiin­nos­tu­neil­le käti­löil­le, ter­vey­den­hoi­ta­jil­le tai dou­lil­le. Teo­rian lisäk­si har­joit­te­lem­me miten meto­dit aut­taa ras­kau­den aika­na, syn­ny­tyk­ses­sä sekä syn­ny­tyk­sen jäl­keen. Toi­min­nal­li­nen sekä ren­tout­ta­va ilta.

SEU­RAA­VAN KURS­SIN ALKA­MI­SAI­KA JA –PAIK­KAEi tie­dos­sa (voit myös tila­ta meil­tä tämän kurs­sin tar­pei­de­si mukaan)

LISÄ­TIE­TO­JA KURS­SIS­TA: Paik­ko­ja rajoitetusti.