Hyvinvointivalmennus

55KOKONAISUUS HYVINVOINTIVALMENNUS (Personal training)

Yksi­lö­val­men­nus­ta, jon­ka sisäl­tö koos­te­taan asiak­kaan tar­pei­den ja toi­vei­den mukaan.
Jokai­sel­la meil­lä on oma ainut­laa­tui­nen elä­mä, arjen haas­teet sekä toi­vo­muk­set hyvin­voin­nin
suh­teen. Haluan aut­taa sinua löy­tä­mään juu­ri sen oman pol­kusi. Tämä Koko­nai­suu­den
hyvin­voin­ti­val­men­nus on sinul­le, joka haluat löy­tää sinul­le sovel­tu­vim­man tavan liik­kua
arjes­sa, sopi­vim­man ruo­ka­va­lion ja elä­män­ta­vat, jois­ta syn­tyy koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia.
Pie­nis­tä asiois­ta syn­tyy lopul­ta iso pysy­vä muu­tos.
Val­men­nus on tar­koi­tet­tu sinul­le, joka haluat ener­gi­aa ja hyvää oloa arkeen
yksi­lö­val­men­nuk­se­na. Sisäl­tö koos­te­taan sinun tar­pei­den ja toi­vei­den mukaan elä­män­ta­po­jen,
ravin­non, lii­kun­nan ja hen­ki­sen val­men­nuk­sen kesken.

Valmennus sisältää:

- Alku­kar­toi­tus, väli- ja lop­pu­tes­tauk­set
- Lihas­ta­sa­pai­no ja lii­ke­ra­ta­kar­toi­tus, jos­sa kar­toi­tam­me lihas­te­si toi­min­nan ja kun­non
- Ravit­se­mus­neu­von­taa
- Hen­ki­lö­koh­tai­sen har­joi­tus­oh­jel­man
- Tapaa­mi­set ja yhtei­set har­joi­tuk­set val­men­ta­ja­si ohjauk­ses­sa
- Luet­ta­vaa, poh­dis­kel­ta­vaa ja viik­ko­teh­tä­viä
- Jat­ku­va puhe­lin- ja sähköpostineuvonta

HIN­TA: 169e/kk (sis. Alv 24%)