Imetysohjaus

Imetysohjaus

Ime­tys on yksi tun­tei­ta ja kes­kus­te­lua­kin herät­tä­vis­tä aiheis­ta. Jos äiti halu­aa ja päät­tää imet­tää, on ime­ty­soh­jauk­ses­sa kak­si kes­keis­tä asi­aa. Ensin­nä­kin äidin ren­tou­tu­nut mie­lia­la ja levol­li­suus sekä luot­ta­mus itseen­sä aut­ta­vat ime­tyk­ses­sä, kun taas tut­ki­tus­ti stres­si ja väsy­mys vähen­tä­vät mai­don­tuo­tan­toa. Toi­nen tär­keä asia, mikä Koko­nai­suu­den ime­ty­soh­jauk­ses­sa huo­mioi­daan, on äidin ja koko per­heen tuke­mi­nen sekä kan­nus­ta­mi­nen ime­tyk­ses­sä. Ime­tys­vai­keu­det har­voin ovat ”neut­raa­li” asia äidil­le, sil­lä ime­tyk­sen suju­mi­nen voi vai­kut­taa tun­tei­siin, miten äiti kokee kehon­sa ja mil­lai­nen äiti hän on lapselleen.

 

KÄTI­LÖN KOTI­KÄYN­TI 59e/h (alv 0%)

Koko­nai­suus tar­jo­aa per­heil­le mah­dol­li­suu­den käti­lön koti­käyn­tiin. Voit kes­kus­tel­la sinua askar­rut­ta­vis­ta asiois­ta, saa­da ohjaus­ta sinun ja per­hee­si toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan. Tämä onnis­tuu myös Medics24-lähikli­ni­kal­la. Jos asut kau­em­pa­na voit tar­vit­taes­sa ottaa yhteyt­tä etä­pal­ve­lun kaut­ta verkossa.

 

Kätilön kotikäynteihin ja valmennuksiin kysy vapaita aikoja ja tarkempia tietoja:

 

Tii­na Murdoch

0456341449

tiina@kokonaisuus.fi

 

Eeva Toi­vo­nen

0401403255

eeva@kokonaisuus.fi