Korsetti kuntoon

Korsetti kuntoon

Jos kär­sit virt­san­kar­kai­lus­ta, ala­sel­kä­ki­vuis­ta, vat­sa­li­has­ten erkau­mas­ta tai pömp­pö­vat­sas­ta, tämä kurs­si on teh­ty sinul­le. Tämä suo­sit­tu ja todel­la teho­kas yksi­lö­val­men­nus aut­taa sinua pää­se­mään eroon erkau­mas­ta. Tämä kurs­si kes­kit­tyy syn­ny­tyk­sen jäl­kei­seen palau­tu­mi­seen ja erkauman/keskivartalon kun­tout­ta­mi­seen yksilövalmennuksena.

Val­men­nuk­sen aika­na saat tie­toa, apua ja tukea erkau­man kun­tout­ta­mi­seen. Ensim­mäi­ses­sä tapaa­mi­ses­sa käym­me läpi tilan­tee­si ja saat kon­sul­taa­tio­ta. Tämä ensim­mäi­nen ker­ta on täy­sin maksuton.

Täl­lä kurs­sil­la opit, miten aloit­taa liik­ku­mi­nen ja lihas­kun­to­har­joit­te­lu tur­val­li­ses­ti ja jär­ke­väs­ti syn­ny­tyk­sen jälkeen.

Jos pää­dyt kun­tout­ta­maan itseä­si Kor­set­ti kun­toon-kurs­sil­la, aloi­tam­me seit­se­män vii­kon erkau­maa kun­tout­ta­vat har­joit­teet, jot­ka asia­kas saa päi­vit­täin säh­kö­pos­tiin­sa yksi­löl­li­si­nä video-ohjei­na rää­tä­löi­tyi­nä. Verk­ko­kurs­sin jäl­keen asia­kas saa kes­ki­var­ta­loa kun­tout­ta­van viik­ko-ohjel­man, jota jat­kaa itse­näi­ses­ti eteen­päin. Val­men­nus pitää sisäl­lään kak­si tapaa­mis­ta, joi­den ajan­koh­dat kat­so­taan yksi­löl­li­ses­ti. Tapaa­mi­sil­la kat­som­me tilan­teen, erkau­man palau­tu­mi­sas­teen ja tutus­tum­me uusiin har­joit­tei­siin. Asiak­kaan val­men­nus sisäl­tää myös yksi­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­dyn lihas­kun­to­har­joit­te­luoh­jel­man, jota asia­kas voi teh­dä koto­na tai salil­la tavoit­tei­den­sa ja toi­vei­den­sa mukaan. Tämä ohjel­ma on teh­ty erkau­maa tuke­vak­si. Val­men­nuk­sen lopuk­si asia­kas val­jas­te­taan jatko-ohjeilla.

ILMOIT­TAU­DU: tiina@kokonaisuus.fi, p. 045 6341 449

Val­men­nus sisältää:

  • Alku­kar­toi­tus, syn­ny­tyk­sen jäl­kei­sen palau­tu­mi­sen kon­sul­taa­tio (ilmai­nen, eikä sido pal­ve­lun ostamiseen)
  • Kak­si tapaa­mis­ta (väli- ja loppukartoitus)
  • Lihas­ta­sa­pai­no- ja lii­ke­ra­ta­kar­toi­tus: lan­tion, kes­ki­var­ta­lon, jal­ko­jen, ylä­se­län lihas­ten toi­min­ta ja kunto
  • Hen­ki­lö­koh­tai­nen har­joi­tus­oh­jel­ma verk­ko­ym­pä­ris­tös­sä päi­vit­täin säh­kö­pos­tii­si seit­se­män vii­kon ajan
  • Lihas­kun­to­har­joit­te­luoh­jel­ma kotiin tai salil­le, jon­ka käym­me yhdes­sä läpi kuntosalilla
  • Jat­ko-ohjeet kes­ki­var­ta­lon kun­tout­ta­mi­seen eli viik­kot­ree­nioh­jel­ma itse­näi­seen harjoitteluun
  • Käti­lön ohjaus­ta ja neu­von­taa sinun ja vau­va­si tar­pei­den mukaan
  • Video­neu­von­ta­pal­ve­lu, jat­ku­va puhe­lin- ja sähköpostineuvonta

HIN­TA: 250 euroa (voit mak­saa kurs­sin 1-4 erässä)

Asiak­kaal­ta:

Voin suo­si­tel­la Tii­naa kai­kil­le, jot­ka syn­ny­tyk­sen jäl­keen halua­vat kun­tout­taa vat­sa­li­has­ten erkau­man ja aloit­taa tree­naa­mi­sen. Tii­na on läm­min ja kan­nus­ta­va per­soo­na, joka tukee koko pro­jek­tin ajan.

Päi­vän har­joit­teet ovat sel­keäs­ti ker­rot­tu­na ja tar­vit­taes­sa liik­keis­tä on tul­lut video. Olen saa­nut suu­ren avun Kor­set­ti kun­toon äiti­kurs­sis­ta päi­vit­täi­seen elä­mää­ni. Har­tia- ja sel­kä­ki­vut ovat kadon­neet. Erkau­ma on pie­nen­ty­nyt heti alus­ta alkaen ja vyö­tä­rö kaven­tu­nut huimasti.

Suu­rin muu­tos kui­ten­kin on tapah­tu­nut omas­sa jak­sa­mi­ses­sa kun kes­kik­ro­pan lihak­set vah­vis­tu­neet. Myös mie­he­ni on huo­man­nut minus­sa nämä muu­tok­set ja on tyy­ty­väi­nen kurs­sin osta­mi­ses­ta.” - Eve­lii­na

Olen 33-vuo­tias kuu­den lap­sen äiti. Van­hin lap­se­ni on 15-vuo­tias ja kuo­puk­se­ni täyt­tää pian kol­me. Osas­sa ras­kauk­sis­ta minul­la oli todel­la pal­jon lap­si­vet­tä ja kol­me lap­sis­ta­ni on syn­ty­nyt sek­tiol­la. Erkau­ma tun­tuu olleen minul­la ”aina” ja olin luo­vut­ta­nut sen suh­teen. Olin siis var­ma, että ellen mene kor­jaut­ta­maan erkau­maa kirur­gi­ses­ti, saan kär­siä lopu­ni­kää­ni sen aiheut­ta­mis­ta vai­vois­ta ja kos­meet­ti­ses­ta hai­tas­ta. Kävin Tii­nan vas­taa­no­tol­la ja olin suo­raan sanot­tu­na täy­sin val­mis­tau­tu­nut kuu­le­maan, että tilan­tee­ni on niin paha, että vain kirur­gin veit­si pys­tyy kor­jaa­maan tilan­teen. Vaan niin ei käynytkään.

Erkau­maa oli kyl­lä pal­jon, mut­ta Tii­na oli sitä miel­tä, ettei tilan­ne ole toi­vo­ton ja sai minut­kin usko­maan sen. Parin ensim­mäi­sen vii­kon aika­na tun­tui, ettei täl­lai­nen kevyt hen­git­te­ly voi mitään saa­da aikaan. Välil­lä tosin se kevyt hen­git­te­ly­kin tun­tui haas­teel­li­sel­ta, mut­ta Tii­nan tuel­la onnis­tui. Yllä­tys oli val­ta­va, kun nel­jän vii­kon har­joit­te­lun jäl­keen tapa­sin Tii­nan, joka tote­si erkau­man alka­neen kurou­tu­maan pik­ku­hil­jaa umpeen. Olen jat­ka­nut Tii­nan ohjei­den mukaan har­joit­te­lua ja huo­maan muu­tok­sia itse­kin. Olen tul­lut tie­toi­sem­mak­si kes­ki­var­ta­los­ta­ni ja lan­tion­poh­jas­ta ja huo­maan­kin usein akti­voi­va­ni nii­tä ihan tie­dos­ta­mat­ta. Myös lihas­ten tie­toi­nen ren­tout­ta­mi­nen on tul­lut päi­vit­täi­seen toi­min­taan mukaan rutii­nin­omai­ses­ti. Ryh­ti­kin on paran­tu­nut ja voi­sin väit­tää, että her­mo­tus toi­mi­mat­to­mis­sa vat­sa­li­hak­sis­sa on alka­nut kor­jau­tu­maan. Eikä vat­sa ole koko aikaa sen näköi­nen, kuin oli­sin puo­li­vä­lis­sä ras­kaa­na. Suu­ret kii­tok­set Tiinalle.”