Kotikätilöpalvelut

Kotikätilöpalvelut

Koti on per­heen tur­va­sa­ta­ma ja pesä, jos­sa on läm­min olla. Koti onkin paik­ka, jos­sa äiti ren­tou­tuu par­hai­ten. Ren­tou­tu­mi­nen vai­kut­taa kehon hor­mo­ni­toi­min­taan posi­tii­vi­ses­ti. Kun ympä­ris­tö on tut­tu ja tur­val­li­nen, äiti on ren­tou­tu­neem­pi, avoi­mem­pi ja vai­kut­taa täten myös vau­van hyvinvointiin.

Koko­nai­suus tar­jo­aa luon­no­mu­kai­set hoi­dot, luon­non­mu­kai­nen lem­peä koti­syn­ny­tys, yksi­löl­li­set syn­ny­tys­val­men­nuk­set, syn­ny­tys­kes­kus­te­lu, syn­ny­tys­suun­ni­tel­ma, edel­li­sen syn­ny­tyk­sen läpi­käy­mi­nen, synnytyspelkokeskustelut.

KÄTI­LÖN KOTI­KÄYN­TI 69e/h (alv 0%)

Koko­nai­suus tar­jo­aa per­heil­le mah­dol­li­suu­den käti­lön koti­käyn­tiin. Voit kes­kus­tel­la sinua askar­rut­ta­vis­ta asiois­ta, saa­da ohjaus­ta sinun ja per­hee­si toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan. Tämä onnis­tuu myös Medics24-lähikli­ni­kal­la. Jos asut kau­em­pa­na voit tar­vit­taes­sa ottaa yhteyt­tä etä­pal­ve­lun kaut­ta verkossa.

Kätilön kotikäynteihin ja valmennuksiin kysy vapaita aikoja ja tarkempia tietoja:

Tii­na Murdoch

0456341449

tiina@kokonaisuus.fi

Eeva Toi­vo­nen

0401403255

eeva@kokonaisuus.fi