Liike synnytyksessä

Liike synnytyksessä

Poh­dit­ko miten voit itse vai­kut­taa tule­van syn­ny­tyk­se­si suju­vuu­teen? Tule kuu­le­maan ja oppi­maan, mil­lai­sia liik­kei­tä sekä asioi­ta sinun kan­nat­taa teh­dä ras­kau­den sekä syn­ny­tyk­sen aika­na. Lii­ke syn­ny­tyk­ses­sä-works­ho­pis­ta saat työ­ka­lu­ja suju­vaan, lem­pe­ään ja luon­nol­li­seen syn­ty­mään. Kaik­ki syn­nyt­tä­jät hyö­ty­vät kehoa tasa­pai­not­ta­vis­ta ja ren­tout­ta­vis­ta har­joit­teis­ta. Works­ho­pis­sa ope­tel­laan toi­min­nal­li­sia käy­tän­nön har­joit­tei­ta, asen­to­ja sekä tek­nii­koi­ta, joil­la teh­dään tilaa lan­tioon ja ede­sau­te­taan vau­van mat­kaa koh­ti syn­ty­mää, koh­ti äidin syliä.

Works­ho­pis­sa ope­tel­laan ras­kausa­jan ja syn­ny­tyk­sen asen­to­ja sekä tek­nii­koi­ta, jot­ka ede­saut­ta­vat vau­va­si las­keu­tu­mis­ta lan­tios­sa opti­maa­li­ses­sa (hyväs­sä) asen­nos­sa. Jos vau­va hakeu­tuu epäe­dul­li­seen /epäoptimaaliseen asen­toon koh­dus­sa, syn­ny­tys voi pit­kit­tyä tai pysähtyä.

Kurs­sin har­joit­teil­la voit aut­taa vau­vaa aset­tu­maan parem­paan asen­toon ja tar­jon­taan lan­tios­sa, jol­loin syn­ny­tys on suju­vam­pi. Har­joit­tei­ta voit teh­dä yksin sekä puo­li­so­si, tuki­hen­ki­lön kanssa.

Tämän kurs­sin jäl­keen, tie­dät mit­kä asiat vau­van mat­kaan koh­dus­ta läpi lui­sen lan­tion, ymmär­rät syn­ny­tyk­sen fysio­lo­gian, tun­net ras­kausa­jan asen­to­ja ja har­joi­tuk­sia sekä ymmär­rät vau­van tar­jon­nan vai­ku­tuk­set sekä vau­van las­keu­tu­mi­seen lan­tios­sa vai­kut­ta­vat tekijät.

SEU­RAA­VAN KURS­SIN ALKA­MI­SAI­KA JA –PAIK­KATäl­lä het­kel­lä jär­jes­te­tään vain yksilövalmennuksena! 

LISÄ­TIE­TO­JA KURS­SIS­TA:  Kop­pa­lan­kaa­ri 22, 40270 Palokka