Palaudu ja vahvistu

Palaudu ja vahvistu

Äidin oma hyvin­voin­ti syn­ny­tyk­sen jäl­keen jää hel­pos­ti var­joon, sil­lä pik­ku­lap­siar­jes­sa van­hem­pien huo­mio kiin­nit­tyy uuteen per­heen­jä­se­neen. Lap­sen tar­peet aja­vat luon­nol­li­ses­ti etusi­jal­le. On kui­ten­kin tär­ke­ää, että äiti antaa myös itsel­leen hyvää teke­viä asioi­ta, jot­ka aut­ta­vat jak­sa­maan. Kun äiti kokee ole­van­sa ter­veem­pi, vah­vem­pi ja hyvin­voi­va, jak­saa hän kai­kin puo­lin arjes­sa paremmin.

Miten sit­ten läh­teä tur­val­li­ses­ti ja jär­ke­väs­ti liik­keel­le syn­ny­tyk­sen jäl­keen? Mitä liik­kei­tä voi teh­dä tur­val­li­ses­ti kun­to­sa­lil­la tai koto­na? Toi­min­nal­li­ses­sa works­ho­pis­sa yhdis­ty­vät teo­ria ja moni­puo­li­set käy­tän­nön har­joi­tuk­set. Kurs­sin tavoit­tee­na on lisä­tä tie­tä­mys­tä oman kehon palau­tu­mi­ses­ta. Kurs­sil­la rää­tä­löi­dään sinun tilan­tee­see­si sopi­va koko­nais­val­tai­nen tree­nioh­jel­ma, jota voit toteut­taa itse­näi­ses­ti kun­to­sa­lil­la tai väli­neit­tä kotona.

Works­ho­pin sisäl­tö (kes­to 2h)

  • Syn­ny­tyk­sen jäl­kei­nen palau­tu­mi­nen ja liikunta
  • Imet­tä­mi­nen ja tree­naa­mi­nen, äidin ravitsemus
  • Ras­kau­den aiheut­ta­mat muu­tok­set kehos­sa­si, nii­den syyt ja tunnistaminen
  • Tar­kis­tam­me suo­rien vat­sa­li­has­ten palau­tu­mi­sen ja kehon lii­ke­ra­dat jokai­sel­ta yksilöllisesti
  • Opet­te­lem­me yksin­ker­tai­sia kor­jaa­via harjoitteita
  • Pereh­dym­me tasa­pai­noa ja ran­kaa tuke­vien lihas­ten toi­min­taan, lihas­kun­to- ja liik­ku­vuus­har­joit­tei­ta sekä toi­min­nal­li­sia kor­set­tia tuke­via har­joit­tei­ta koko kehol­le. Lan­tion­poh­ja ja vatsalihasharjoitteita.
  • Saat kir­jal­li­set tree­nioh­jeet sekä sinul­le rää­tä­löi­dyn har­joi­tus­oh­jel­man. Tun­nil­la käy­mäm­me teo­ria mate­ri­aa­lin jois­ta ker­ra­ta asioi­ta itsenäisesti

Works­hop on suun­nat­tu kai­kil­le äideil­le, jot­ka kai­paa­vat tukea syn­ny­tyk­sen jäl­kei­seen tree­na­mi­seen ja kes­ki­var­ta­lon kun­tout­ta­mi­seen. Kär­sit­kö virt­san­kar­kai­luon­gel­mis­ta, ala­sel­kä­ki­vuis­ta, vat­sa­li­has­ten erkau­mas­ta tai vai­vaa­ko pömp­pö­vat­sa? Koet­ko, että keho­si ei tun­nu omal­ta­si? Haluat­ko saa­da toi­mi­van, vah­vem­man ja hyvin­voi­van kehon?

HUO­MIO! Voit osal­lis­tua kurs­sil­le, vaik­ka syn­ny­tyk­ses­tä­si oli­si kulu­nut useam­pi vuo­si. Kurs­si on hyvä start­ti koh­ti parem­paa hyvin­voin­tia!

SEU­RAA­VAN KURS­SIN ALKA­MI­SA­JAN­KOH­DAT JA –PAIK­KA

Jär­jes­te­tään täl­lä het­kel­lä vain yksilövalmennuksena

LISÄ­TIE­TO­JA KURS­SIS­TA: Kurs­sin hin­ta 150€ kes­to 2 h
Ilmoit­tau­du mukaan tiina@kokonaisuus.fi tai p. 0456341449