Raskauden suunnittelu ja neuvonta

Raskauden suunnittelu

Koko­nai­suus on tuke­na­si, kun suun­nit­te­let ras­kaut­ta. Koko­nai­suu­den ammat­ti­tai­toi­set käti­löt aut­ta­vat myös las­ta toi­vo­via eri­näi­sin hoi­to­kei­noin, kuten ravit­se­mus­neu­von­nal­la, vyö­hy­ke­te­ra­pial­la ja liikunnalla.

Raskausajan neuvonta

Miten val­mis­tau­tua elä­män mit­tai­sel­le mat­kal­le oikein ja hyvin. Koko­nai­suus on tuke­na­si, apu­na­si ja tur­va­na­si ras­kau­den ensim­mäi­sis­tä vii­kois­ta läh­tien. Syn­ny­tyk­seen on tär­keä val­mis­tau­tua hyvin jo yksin sii­tä syys­tä, että äidin olles­sa ren­to ja var­ma kehos­taan, ei lää­ke­tie­teel­li­sin kei­noin tar­vit­se vält­tä­mät­tä syn­ny­tyk­seen juu­ri puut­tua. Syn­ny­tys­val­men­nuk­ses­sa äitiä aute­taan tun­te­maan oma kehon­sa ja val­mis­tau­tu­maan niin fyy­si­ses­ti kuin psyyk­ki­ses­ti­kin yhteen elä­män tähtihetkistä.

KÄTI­LÖN KOTI­KÄYN­TI 59e/h (alv 0%)

Koko­nai­suus tar­jo­aa per­heil­le mah­dol­li­suu­den käti­lön koti­käyn­tiin. Voit kes­kus­tel­la sinua askar­rut­ta­vis­ta asiois­ta, saa­da ohjaus­ta sinun ja per­hee­si toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan. Tämä onnis­tuu myös Medics24-lähikli­ni­kal­la. Jos asut kau­em­pa­na voit tar­vit­taes­sa ottaa yhteyt­tä etä­pal­ve­lun kaut­ta verkossa.

Kätilön kotikäynteihin ja valmennuksiin kysy vapaita aikoja ja tarkempia tietoja:

 

Tii­na Murdoch

0456341449

tiina@kokonaisuus.fi

 

Eeva Toi­vo­nen

0401403255

eeva@kokonaisuus.fi