Raskausajan hoidot ja synnytykseen valmistautuminen

Äidin val­mis­tau­tu­mi­nen ras­kau­den aika­na tule­vaan syn­ny­tyk­seen on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää, val­mis­tau­tu­mi­nen tukee äidin itse­luot­ta­mus­ta ja voi­ma­va­ro­ja sekä aut­taa koh­taa­maan syn­ny­tyk­seen liit­ty­viä yllät­tä­viä tapahtumia.

Syn­ny­tyk­sen kul­kua ei voi etu­kä­teen suun­ni­tel­la, mut­ta sii­hen voi val­mis­tau­tua ja saa­da tie­toa, miten äiti itse voi vai­kut­taa syn­ny­tyk­sen ete­ne­mi­seen. Ravit­se­mus, nes­tey­tys sekä hen­ki­nen val­mis­tau­tu­mi­nen ovat fyy­si­sen val­mis­tau­tu­mi­sen lisäk­si oleel­li­sia asioi­ta, joi­hin äiti voi vai­kut­taa ja samal­la taa­ta vau­van hyvin­voin­ti. Nämä edel­lä mai­ni­tut asiat aut­ta­vat äitiä myös jak­sa­maan syn­ny­tyk­ses­sä, val­mis­tau­tu­maan itse syn­ny­tys­ko­ke­muk­seen ja vai­kut­ta­maan myös syn­ny­ty­sym­pä­ris­töön. Jokai­nen äiti on yksi­lö, joten tar­peet ovat erilaiset.

Äidin val­mis­tau­tu­mi­nen ras­kau­den aika­na tule­vaan syn­ny­tyk­seen on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää, val­mis­tau­tu­mi­nen tukee äidin itse­luot­ta­mus­ta ja voi­ma­va­ro­ja sekä aut­taa koh­taa­maan syn­ny­tyk­seen liit­ty­viä yllät­tä­viä tapahtumia.

Syn­ny­tyk­sen kul­kua ei voi etu­kä­teen suun­ni­tel­la, mut­ta sii­hen voi val­mis­tau­tua ja saa­da tie­toa, miten äiti itse voi vai­kut­taa syn­ny­tyk­sen ete­ne­mi­seen. Ravit­se­mus, nes­tey­tys sekä hen­ki­nen val­mis­tau­tu­mi­nen ovat fyy­si­sen val­mis­tau­tu­mi­sen lisäk­si oleel­li­sia asioi­ta, joi­hin äiti voi vai­kut­taa ja samal­la taa­ta vau­van hyvin­voin­ti. Nämä edel­lä mai­ni­tut asiat aut­ta­vat äitiä myös jak­sa­maan syn­ny­tyk­ses­sä, val­mis­tau­tu­maan itse syn­ny­tys­ko­ke­muk­seen ja vai­kut­ta­maan myös syn­ny­ty­sym­pä­ris­töön. Jokai­nen äiti on yksi­lö, joten tar­peet ovat erilaiset.

Syn­ny­tyk­seen val­mis­tau­tu­mis­ta pide­tään tär­keä­nä myös fysio­lo­gi­sis­ta syis­tä. Syn­ny­tys­tä edis­tä­vät hor­mo­nit, kuten supis­tuk­sia aikaan­saa­va oksi­to­sii­ni-hor­mo­ni toi­mii par­hai­ten äidin tun­ties­sa olon­sa tur­val­li­sek­si, rakas­te­tuk­si ja luot­ta­vai­sek­si. Kun äidil­lä on ren­to ja luot­ta­vai­nen olo omaan kehoon, oksi­to­sii­nia kehit­tyy tehok­kaam­min. Näin äidit koke­vat vähem­män kipua, syn­ny­tys on suju­vam­pi ja vau­van syn­ty­mä­kun­to on parem­pi. Täl­löin myös lää­ke­tie­teel­lis­tä puut­tu­mi­sen tar­vet­ta on vähemmän.

Olen­nais­ta on onnis­tu­nees­sa syn­ny­tys­ko­ke­muk­ses­sa, että äiti löy­tää itsel­leen sopi­van syn­ny­tys­ta­van käti­lön avus­tuk­sel­la. Tämän vuok­si Koko­nai­suus on koko­naan sinua varten.