Ravitsemusneuvonta

Ravitsemusneuvonta

Ter­veel­li­nen ravin­to aut­taa palau­tu­maan ja pitää vir­keä­nä. Ras­kau­den jäl­keen hor­mo­naa­li­set ja kemial­li­set muu­tok­set kehos­sa vai­kut­ta­vat koko­nai­suu­te­na ras­kau­den jäl­kei­sen masen­nuk­sen syn­tyyn. Sii­tä kär­sii noin 15 pro­sent­tia tuo­reis­ta äideis­tä. Tila onkin pit­käl­ti ennal­taeh­käis­tä­vis­sä ja tasa­pai­no­tet­ta­vis­sa hyväl­lä ravit­se­muk­sel­la. Koko­nai­suu­den ravit­se­mus­neu­von­nas­ta kes­ki­ty­tään ter­veel­li­seen ruo­ka­va­lioon päi­vit­täi­sil­lä sateen­kaa­ren väreil­lä, laa­duk­kail­la ras­voil­la ja pro­teii­neil­la. Ne ovat hyvän ravit­se­muk­sen kul­ma­ki­viä. Ter­veel­li­sel­lä ruo­al­la äiti voi vai­kut­taa myös myön­tei­ses­ti syn­ny­tyk­ses­tä palautumiseen.

 

 Asiakaskokemus

Minul­la on useam­pi ras­kaus taka­na ja muis­sa ras­kauk­sis­sa on pai­noa tul­lut 15kg ja täs­sä ras­kau­des­sa vain hie­man vajaa 5kg. Ras­kau­den­ajan mie­li on ollut tasai­sem­pi ja levol­li­sem­pi. Uni on parem­paa ja “ravit­se­vam­paa”. Olen ollut ras­kau­den­ai­ka­na ener­gi­sem­pi, makean­hi­mo on hel­lit­tä­nyt otet­taan mihin en iki­nä ole usko­nut, että se voi hel­lit­tää, mut­ta näin vain kävi. Suo­lis­ton kun­to alkaa kohen­tua. Keho jano­aa puh­das­ta ravin­toa mie­luum­min kuin mät­töä. Syn­ny­tyk­sen jäl­keen oma mie­li on pal­jon tasai­sem­pi kuin mui­den jäl­keen, mai­to on nous­sut jo lai­tok­sel­la. Täs­tä on hyvä jat­kaa koh­ti ter­veel­li­sem­pää minää! ”.