Synnytyksen jälkeinen palautuminen

Kehon toi­pu­mi­nen yhdes­tä elä­män isoim­mis­ta asiois­ta, syn­ny­tyk­ses­tä, vaa­tii aina aikaa. Syn­ny­tys on ras­kas­ta fyy­sis­tä työ­tä lihak­sil­le, mut­ta myös mie­li on myl­ler­ryk­ses­sä ennen ja jäl­keen itse syn­ny­tyk­sen. Jokai­sen nai­sen ras­kaus ja syn­ny­tys on kui­ten­kin yksi­löl­li­nen, sik­si myös palau­tu­mi­nen on yksi­löl­lis­tä. Palau­tu­mi­nen voi vie­dä viik­ko­ja, kuu­kausia tai jopa vuo­den ennen kuin äidis­tä tun­tuu, että keho on palau­tu­nut täysin.

Jokai­nen nai­nen on kehon­sa paras asian­tun­ti­ja ja onkin tär­ke­ää luot­taa omiin kehon vies­tei­hin. Oman kehon kuu­le­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin opet­te­lua. Lii­kun­nal­la ja ravin­nol­la on suu­ri mer­ki­tys kehon palau­tu­mi­ses­sa. Syn­ny­tyk­sen jäl­kei­sen palau­tu­mi­sen voi jakaa kah­teen osaan: fyy­si­seen ja psyyk­ki­seen toi­pu­mi­seen. Moni­puo­li­sen liik­keen lisäk­si palau­tu­mi­ses­sa oleel­lis­ta on myös ravit­se­mus ja lepo. Äidin tulee saa­da riit­tä­väs­ti raken­nusai­nei­ta kehoon ja lepoa, jot­ta kudok­set palautuvat.

Kehon toi­pu­mi­nen yhdes­tä elä­män isoim­mis­ta asiois­ta, syn­ny­tyk­ses­tä, vaa­tii aina aikaa. Syn­ny­tys on ras­kas­ta fyy­sis­tä työ­tä lihak­sil­le, mut­ta myös mie­li on myl­ler­ryk­ses­sä ennen ja jäl­keen itse syn­ny­tyk­sen. Jokai­sen nai­sen ras­kaus ja syn­ny­tys on kui­ten­kin yksi­löl­li­nen, sik­si myös palau­tu­mi­nen on yksi­löl­lis­tä. Palau­tu­mi­nen voi vie­dä viik­ko­ja, kuu­kausia tai jopa vuo­den ennen kuin äidis­tä tun­tuu, että keho on palau­tu­nut täysin.

Jokai­nen nai­nen on kehon­sa paras asian­tun­ti­ja ja onkin tär­ke­ää luot­taa omiin kehon vies­tei­hin. Oman kehon kuu­le­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin opet­te­lua. Lii­kun­nal­la ja ravin­nol­la on suu­ri mer­ki­tys kehon palau­tu­mi­ses­sa. Syn­ny­tyk­sen jäl­kei­sen palau­tu­mi­sen voi jakaa kah­teen osaan: fyy­si­seen ja psyyk­ki­seen toi­pu­mi­seen. Moni­puo­li­sen liik­keen lisäk­si palau­tu­mi­ses­sa oleel­lis­ta on myös ravit­se­mus ja lepo. Äidin tulee saa­da riit­tä­väs­ti raken­nusai­nei­ta kehoon ja lepoa, jot­ta kudok­set palautuvat.

Noin kol­mas­osal­la syn­nyt­tä­neis­tä nai­sis­ta on virt­san­kar­kai­lua, joka voi joh­tua muu­tok­sis­ta lan­tion­poh­jan toi­min­nas­sa ja ana­to­mias­ta syn­ny­tyk­sen jäl­keen. Oireet ovat­kin hyvin moni­nai­sia. Lan­tio­poh­ja­li­has­ten har­joit­ta­mi­nen sään­nöl­li­ses­ti onkin ensi­si­jai­sen tär­ke­ää niin ras­kausai­ka­na kuin syn­ny­tyk­sen­kin jälkeen.

Myös nai­sen ryh­tiin tulee kas­va­van vat­san vuok­si mer­kit­tä­viä muu­tok­sia. Äiti voi­kin vai­kut­taa hyvään ryh­tiin päi­vit­täi­sil­lä toi­min­noil­laan. Ryh­tiin vai­kut­taa sel­kä­ran­gan kun­to, lihas­ta­sa­pai­no, kes­ki­var­ta­lon lihak­set ja nii­den hal­lin­ta sekä asentotottumukset.

Fyy­si­sen palau­tu­mi­sen lisäk­si tär­ke­ää on myös huo­mioi­da psyyk­ki­nen toi­pu­mi­nen. Syn­ny­tyk­sen jäl­keen äidin hor­mo­ni­toi­min­ta muut­tuu ja vai­kut­taa tun­ne-elä­män tasa­pai­noon. Lap­sen syn­ty­män jäl­keen mie­li voi­kin olla mel­koi­ses­sa myl­ler­ryk­ses­sä ja her­kis­ty­mis­tä ilme­nee jopa 80 pro­sen­til­la syn­nyt­tä­neis­tä äideis­tä. Her­kis­ty­mi­nen on voi­mak­kaim­mil­laan 3-5 päi­vää syn­ny­tyk­sen jäl­keen. Luon­nol­li­nen jän­ni­tys ja häm­men­nys voi­vat kui­ten­kin her­kis­tää äidin mie­len pit­kään­kin syn­ny­tyk­sen jälkeen.

Näi­den kaik­kien asioi­den kans­sa kukaan äiti ei ole yksin. Sik­si Koko­nai­suus on tuke­na ja turvana.