SYLI

ynnytysvalmennus SYLI

 

Koko­nai­suu­den käti­löt tar­joa­vat kol­men ja kuu­den tun­nin SYLI-val­men­nuk­sia. Toi­min­nal­li­sis­sa syn­ny­tys­val­men­nuk­ses­sa saat koke­nei­den Koko­nai­suus-käti­löi­den Eevan ja Tii­nan tuen. Saat tie­toa, tai­to­ja sekä kon­kreet­ti­sia har­joi­tus­me­to­de­ja, joi­den avul­la voit val­mis­taa kehoa­si sekä miel­tä­si tule­vaan syn­ny­tyk­seen. Näin annat myös par­haat mah­dol­li­set voi­ma­va­rat pie­no­kai­sel­le­si syntymään.

Kuu­den tun­nin val­men­nuk­ses­sa saat koko­nais­val­tai­sen tie­to­pa­ke­tin, miten voit ravit­se­muk­sel­la, fyy­si­sel­lä ja hen­ki­sel­lä val­mis­tau­tu­mi­sel­la vai­kut­taa niin omaan kuin vau­va­si hyvin­voin­tiin, jak­sa­mi­seen syn­ny­tyk­ses­sä, syn­ny­tys­ko­ke­muk­see­si ja syn­ny­ty­sym­pä­ris­töön. Lisäk­si saat työ­ka­lu­ja ras­kau­des­ta ja syn­ny­tyk­ses­tä palautumiseen.

Kes­kus­te­lem­me syn­ny­tyk­sen kulun eri vai­heis­ta havain­noi­den vau­van mat­kan koh­dus­ta lui­sen lan­tion läpi koh­ti syn­ty­mää. Saat tie­toa sekä lääk­keet­tö­mis­tä ja lääk­keel­li­sis­tä kivun­lie­vi­tys­me­ne­tel­mis­tä ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta. Saat yksin­ker­tai­sia har­joi­tuk­sia, joi­den avul­la voit lisä­tä kehol­lis­ta tasa­pai­noa ras­kausai­ka­na sekä syn­ny­tyk­sen ete­ne­mi­sel­le suo­tui­sia asen­to­ja. Vyö­hy­ke­te­ra­pian, aku­pai­nan­nan ja hen­gi­tys­har­joit­tei­den avul­la voit vähen­tää keho­si jän­nit­ty­nei­syyt­tä, kipu­ti­lo­ja ja vai­kut­taa näin myön­tei­ses­ti syn­ny­tyk­sen kul­kuun, vau­va­si hyvin­voin­tiin ja syn­ny­tyk­ses­tä palautumiseen.

Kaik­ki val­men­nuk­ses­sa käyt­tä­mäm­me har­joi­tus­me­to­dit tuke­vat tut­ki­tus­ti syn­ny­tyk­se­si nor­maa­lia kul­kua, ennal­taeh­käi­se­vät ongel­mia syn­ny­tyk­ses­sä, vähen­tää äidin koke­maa syn­ny­tys­ki­pua sekä lää­ke­tie­teel­lis­tä puut­tu­mi­sen tar­vet­ta. Val­men­nuk­sen teo­ria ja käy­tän­nön har­joit­teet anta­vat sinul­le ja puo­li­sol­le­si kaik­ki tar­vit­ta­vat eväät lem­pe­ään, tur­val­li­seen ja posi­tii­vi­sen syn­ny­tys­ko­ke­muk­seen sekä ede­saut­taa syn­ny­tyk­sen jäl­keis­tä toipumistasi.

Käti­löt Eeva ja Tii­na ovat molem­mat kul­ke­neet käti­löi­nä per­hei­den rin­nal­la yli 10 vuo­den mit­tai­sen mat­kan ja aut­ta­neet maa­il­maan mon­ta pien­tä ihmet­tä sekä aut­ta­neet moni­puo­li­sel­la tie­to­tai­dol­laan sato­ja nai­sia voi­maan parem­min niin ras­kau­den aika­na kuin palau­tu­maan vii­saas­ti syn­ny­tyk­sen jälkeen.

 

SEU­RAA­VAN KURS­SIN ALKA­MI­SAI­KA JA –PAIK­KATäl­lä het­kel­lä jär­jes­te­tään ainoas­taan yksilövalmennuksena !

 

 Palau­tet­ta kurssista:

 

”Iha­nan käy­tän­nön­lä­heis­tä ope­tus­ta ja tei­dän vank­ka hen­ki­lö­koh­tai­nen koke­mus ehdot­to­mas­ti plus­saa. Iso kiitos!”

 

”Tilai­suus oli sopi­van remp­seä, ren­to ja sosi­aa­li­nen tapah­tu­ma. Hui­kea ammat­ti­tai­to kum­mal­la­kin.” Isä

 

”Todel­la mie­len­kiin­toi­nen ja moni­puo­li­nen koko­nai­suus. Hyvin yhdis­tet­ty fak­taa ja käy­tän­nön har­joi­tuk­sia. Vah­va ammat­ti­tai­to oikein huo­kui, sii­tä iso kii­tos. Kon­kreet­ti­set vin­kit esim. ruo­ka­va­lioon ja vita­mii­nei­hin iso plus­sa. Vetä­jien oma asen­ne ja into­hi­mo aihee­seen oli mahtavaa.”

 

”Hyvä koko­nai­suus, pal­jon pal­jon asi­aa. Todel­la hyviä tie­to­ja, lisä­si ymmär­rys­tä. Var­mem­pi olo tule­vaa aja­tel­len, ehkä täl­lä ker­taa ei tar­vit­si­si olla ihan jän­ni­tyk­ses­tä soi­kea­na kun ei uskal­la teh­dä mitään. Hyvää kon­kre­ti­aa, kan­nat­ti läh­teä.” Isä