Vauvahieronta

1 Vauvahieronta

Vau­van todel­li­nen hem­mot­te­lu­het­ki, äidin ja vau­van vuo­ro­vai­ku­tus­ta, hyvän olon tun­net­ta ja ren­tout­ta­vaa oloa. Sitä on Koko­nai­suu­den tar­joa­ma vauvahieronta.

Koko­nai­suu­den tar­joa­mas­sa vau­va­hie­ron­nas­sa yhdis­te­tään myös reflek­so­lo­gi­nen vyö­hy­ke­te­ra­pia, jos­sa käsi­tel­lään koko kehon vyö­hy­ke­lin­jo­ja ja hei­jas­tei­ta luo­mu­öl­jyn kans­sa lem­peän kos­ket­te­lun ja hie­ron­nan avul­la. Se on help­po ja tur­val­li­nen hoi­to­muo­to.

Hie­ron­nal­la on todet­tu saa­van aikaan vau­val­la muun muas­sa veren­kier­ron vil­kas­tu­mis­ta, hen­gi­tyk­sen syve­ne­mis­tä, ruu­an­su­la­tuk­sen vauh­dit­tu­mis­ta ja her­mos­ton tasa­pai­not­tu­mis­ta ihon tun­to­re­sep­to­rei­den kaut­ta. Vau­va­hie­ron­ta hel­pot­taa­kin vau­van vat­sa­vai­vo­ja, lau­kai­see lihas­jän­ni­tyk­siä, paran­taa ja syven­tää unen laa­tua, ede­saut­taa moto­ris­ta kehi­tys­tä, vah­vis­taa immuu­ni­puo­lus­tus­ta ja lisää vau­van tyy­ty­väi­syyt­tä. Äidin hie­roes­sa vau­vaa lisään­tyy vau­val­la hyvää oloa tuot­ta­van endor­fii­nin- ja oksi­to­sii­ni-hor­mo­nin erit­ty­mi­nen ja vau­va puo­les­taan antaa sitä äidil­le. Äidil­le tämä vai­ku­tus lisää äidin­mai­don eri­tys­tä. Vau­va­hie­ron­ta tar­jo­aa myös isäl­le mah­dol­li­suu­den vah­vis­taa vuo­ro­vai­ku­tus­taan vau­van kans­sa.

Päi­vit­täi­ses­tä hie­ron­nas­ta voi muo­dos­tua rau­hoit­tu­mi­sen ja kes­kit­ty­mi­sen het­ki, joka on yhtä hoi­ta­va niin lap­sel­le, kuin van­hem­mal­le­kin. Vau­vat naut­ti­vat suu­res­ti hie­ron­nas­ta! Koko­nai­suu­den vau­va­hie­ron­nas­sa kes­ki­ty­tään har­joit­te­luun, mut­ta kotie­väik­si kurs­si­lai­sil­le anne­taan kir­jal­li­set ohjeet, jot­ta hie­ron­ta sujuu hyvin myös kotioloissa.

Kurs­sil­la käsi­tel­lään samal­la vau­va­per­heil­le ajan­koh­tai­sia asioi­ta (mm. ravin­toon, uneen ja vas­tus­tus­ky­vyn paran­ta­mi­seen liit­tyen). Saat myös hyviä vink­ke­jä ja vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti­sia hoi­to-ohjei­ta koko per­heen hyvin­voin­tiin ja luon­tai­seen ter­vey­den­hoi­toon liittyen.

SEU­RAA­VAN KURS­SIN ALKA­MI­SAI­KA JA –PAIK­KA:

(voit myös tila­ta meil­tä tämän kurs­sin tar­pei­de­si mukaan)

LISÄ­TIE­TO­JA KURS­SIS­TA: Kurs­si­paik­ka Kop­pa­lan­kaa­ri 22, Palokka 

Äitien palautteita vauvahierontakurssista:

”Todel­la mie­len­kiin­toi­nen ja tar­peel­li­nen kurs­si. Voin suo­si­tel­la. Hyvä tie­tää, että itse­kin voi aut­taa vau­vaa jos on uni­vai­keuk­sia tms. En osaa enem­pää toi­voa, tuli pal­jon infoa.”

”Erit­täin hyvä käy­tän­nön­lä­hei­nen kurs­si, opit tule­vat var­mas­ti käyt­töön. Olen jo suo­si­tel­lut kurs­sia ystä­väl­le. Kii­tos. 

”Sain pal­jon apua ja uut­ta tie­toa. Suo­sit­te­len kurs­sia ehdot­to­mas­ti. Kurs­si oli tosi mie­len­kiin­toi­nen. Kiitos.”

”Vau­val­la ei kau­heas­ti vai­vo­ja ollut. Hie­ron­ta­kurs­si oli kui­ten­kin iha­na yhtei­nen jut­tu vau­van kans­sa ja aion ehdot­to­mas­ti jat­kaa hie­ron­taa koto­na. Kiitos .”

”Kii­tos, oli aivan iha­na kurs­si. Sain apua vau­van uni­vai­keuk­siin ja vau­van levol­li­suu­teen. Tär­keä voi­ma­va­ra myös itsel­le, että on kei­no­ja hel­pot­taa lap­sen itkui­suut­ta. Ehdot­to­mas­ti suo­sit­te­len muille.”

”Lois­ta­va apu vau­van ren­tou­tu­mi­seen. Vau­va nuk­kui kuin tuk­ki hie­ron­nan jäl­keen ja suo­li rupe­si toi­mi­maan. Suo­sit­te­len kurs­sia jokai­sen vau­van saa­neel­le, syven­tää myös äidin ja vau­van suh­det­ta. Eikä hait­taa käy­dä kurs­sia uudestaan.”

”Sain apua ja kei­no­ja hel­pot­taa vau­van oirei­ta. Taus­tois­ta oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la vaik­ka kuin­ka pal­jon, mut­ta aika ei rii­tä. Voin suo­si­tel­la ja olen suositellutkin.”

” Saim­me apua, nei­to nuk­kuu parem­min ja kään­tyy myös kum­paan­kin suun­taan nyt. Voin suo­si­tel­la ja olen­kin suositellut.”