Vauvan hyvinvointi ja hoidot

Vau­van hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen alkaa jo koh­dus­sa, vau­van olles­sa sikiö. Vii­mei­sin Turun yli­opis­ton ja yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan teke­mä tut­ki­mus osoit­taa, että sikiön näkö­ky­vyn ja aivo­toi­min­nan kehi­tys para­nee, kun äiti syö ras­vais­ta kalaa sään­nöl­li­ses­ti ras­kau­den aika­na. Äiti voi edis­tää syn­ty­mät­tö­män lap­sen­sa hyvin­voin­tia oikean­lai­sel­la ravinnolla.

Kun vau­va syn­tyy, on äidin syö­mäl­lä ravin­nol­la mer­ki­tys­tä yhä myös kas­va­val­le ihmi­sen alul­le. Vau­van hyvin­voin­tia voi kui­ten­kin tukea monin eri tavoin tämän ensim­mäi­sen elin­vuo­den aika­na.  Pie­nen ihmi­sen hyvin­voin­tia voi tukea muun muas­sa vyö­hy­ke­te­ra­pial­la ja vauvahieronnalla.

Koko­nai­suus tar­jo­aa hyvin­voin­tia myös pie­nen ihmi­sen ensim­mäi­sis­tä het­kis­tä lähtien.